ZDROWE ZARZĄDZANIE

PROJEKT ZDROWE ZARZĄDZANIE JEST FINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0027/18

ZDROWE ZARZĄDZANIE

Zapraszamy osoby wykonujące czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia na bezpłatne, wysokiej jakości szkolenia z zakresu efektywnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz na szkolenia z zakresu Hospital Based Health Technology Assessment.

CEL SZKOLENIA

 • Rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej podmiotów leczniczych.
 • Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy nt. efektywnego zarządzania podmiotami leczniczymi.
 • Nabycie umiejętności oraz wiedzy z zakresu komunikacji z pacjentami, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość obsługi pacjentów oraz dbanie o wizerunek podmiotu leczniczego.
 • Nabycie umiejętność komunikowania się w sytuacjach trudnych i problemowych w relacjach personel podmiotu leczniczego –  pacjent.
 • Nabycie umiejętności zarządzania personelem poprzez wiedzę w zakresie najnowszych koncepcji zarządzania personelem.
 • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu kompetencji menedżerskich.
 • Zapoznanie się z efektywnym zarządzaniem kosztami podmiotu leczniczego.
 • Zapoznanie się z europejskimi i światowymi  metodami  procesu budżetowania i controllingu w podmiotach leczniczych oraz poznanie możliwości implementacji tych metod w warunkach polskich.
 • Poznanie metody planowania strategicznego, operacyjnego i finansowego w podmiocie

 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Oferowane przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  i OTREK Training and Consulting Sp. z o. o. szkolenia adresowane są do  osób wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia jak również do przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących.

Szkolenia przeznaczone są dla szerokiego kręgu pracowników administracyjnych ochrony zdrowia.
W szkoleniach mogą także uczestniczyć pracownicy, którzy łączą funkcje stricte zdrowotne z funkcjami administracyjnymi
i zarządczymi, np. ordynator oddziału czy też pielęgniarka oddziałowa, pod warunkiem ,że na danym stanowisku rzeczywiście realizowane są funkcje administracyjne, zarządcze, organizacyjne lub kierownicze.

Uczestnikami projektu mogą być osoby  wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia z województw: dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego lub małopolskiego.

CO OFERUJEMY?

W ramach projektu zapewniamy udział w dwóch szkoleniach:

 1. Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny
 • Nowoczesne systemy i metody zarządzania finansowego i operacyjnego podmiotami opieki zdrowotnej. Rozwiązania europejskie i branżowe (16 godzin).
 • Nowoczesne zarządzanie personelem w podmiocie leczniczym (8 godzin).
 • Komunikacja z pacjentem w podmiocie leczniczym (8 godziny).
 • Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w podmiotach (8 godzin).
 • Program MS Excel jako zaawansowane narzędzie analizy podmiotu leczniczego podnoszące kompetencje cyfrowe (16 godzin).
 • Seminarium uzupełniające i egzamin końcowy (8 godzin).

2. Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

 • Ocena technologii medycznej jako metoda nakierowana na osiągnięcie określonych rezultatów. finansowych i organizacyjnych w zarządzaniu podmiotem leczniczym.
 • Technologie medyczne w ujęciu materialnym i niematerialnym.
 • Rola i zadania NFZ w ocenie technologii medycznych.
 • Formy, metody i procedury oceny technologii medycznych.
 • Analiza efektywności klinicznej w systemie świadczeń gwarantowanych i w systemie refundacji.
 • Analizy farmakologiczne,  analiza koszty – efektywność, analiza minimalizacji kosztów, analiza koszty – użyteczność, analiza koszty – konsekwencje
 • Interpretacja wyników analizy i oceny technologii medycznych.
 • Wpływ oceny technologii medycznych na system ochrony Zdrowia.
 • Ocena wpływu na budżet, ocena konsekwencji organizacyjnych, ocena możliwych implikacji etycznych i społecznych. 

Szkolenia z zakresu HB HTA dedykowane są osobą zainteresowanych ww. tematyką, które uczestniczyły w szkoleniach z zakresu efektywnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Uczestnictwo w projekcie jest szansą rozwoju zawodowego. Udział w szkoleniach pozwoli na zdobycie kompetencji oraz wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami systemu ochrony zdrowia oraz HB HTA, co przyczyni się do wzmocnienia potencjału własnego Uczestnika/czki projektu, jak również instytucji, dla której pracuje.

Warto podkreślić, że po zakończeniu szkoleń Uczestnicy/czki uzyskają stosowane zaświadczenia.

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY.

W celu zapewnienia skuteczności procesu nauczania oraz komfortu w czasie realizowanych zajęć Organizator zapewnia uczestnikom doświadczonych trenerów, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad oraz zwrot kosztów dojazdu do/z miejsca szkolenia dla części Uczestników/czek mieszkających poza miejscem realizacji szkoleń (lub organizację transportu specjalnego w przypadku osób
z niepełnosprawnością). Dla osób, które będą dojeżdżały na szkolenia pow. 50 km od miejsca zamieszkania oferujemy możliwość zakwaterowania w pokojach jedno lub dwuosobowych.

JAK MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się  z zasadami udziału, wypełnić i dostarczyć wymagane dokumenty aplikacyjne.

Regulamin udziału w projekcie – do pobrania

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

Kwestionariusz badania luki kompetencyjnej – do pobrania

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – do pobrania

KONTAKT

 (+48/71) 356-50 89 ; 609 502 546; szkolenia2@otrek.com.pl

Kierownik Projektu Partnera KATARZYNA ALEKSANDROWICZ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

01/ZZ/2019 Wrocław 05.12.2019r – 24.01.2020

02/ZZ/2019 Wrocław 16.12.2019r – 04.02.2020

03/ZZ/2020 Wrocław – 11.01.2020r – 01.03.2020r

04/ZZ/2020 Wieluń – 30.01.2020r – 28.02.2020

05/ZZ/2020 – Wrocław – 17.02.2020-17.03.2020 r.

KOMUNIKAT – PILNE

Szanowni Państwo, w związku decyzją Rządu RP oraz Ministra Edukacji Narodowej OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. jako placówka kształcenia ustawicznego zarejestrowana w systemie oświaty z dniem 16 marca 2020 roku do odwołania wstrzymuje realizację wszelkich projektów szkoleniowych w tym także projektu szkoleniowego ZDROWE ZARZĄDZANIE realizowanego na zamówienie Ministerstwa Finansów. O ponownym uruchomieniu projektów poinformujemy Państwa bezzwłocznie.

UWAGA GRUPA 05/ZZ/2020 uruchamiamy szkolenia zdalne

Link do webinarium zostanie przesłany na maila uczestników

21.05.2020 r. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w podmiocie leczniczym 9.00-16.00

22.05.2020 r. Seminarium uzupełniające i egzamin końcowy 9.00-16.00

06/ZZ/2020- Wrocław- 02.03-31.03.2020 r.

UWAGA GRUPA 06/ZZ/2020 uruchamiamy szkolenia zdalne

Link do webinarium zostanie przesłany na maila uczestników

18-19.05.2020 r. Program MS Excel jako zaawansowane narzędzie analizy podmiotu leczniczego podnoszące kompetencje cyfrowe. 9.00-16.00

25.05.2020 r. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w podmiocie leczniczym 9.00-16.00

26.05.2020 r. Seminarium uzupełniające i egzamin końcowy 9.00-16.00

SZANOWNI PAŃSTWO, W OBLICZU WYJĄTKOWEJ SYTUACJI, MAJĄC NA UWADZE PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO PODJĘLIŚMY DECYZJĘ, IŻ OD MAJA PROJEKT ZDROWE ZARZĄDZANIE BĘDZIE PROWADZONY W FORMIE ONLINE.

Zainteresowanych szkoleniem w formie online serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania na adres szkolenia2@otrek.com

Serdecznie zapraszam na szkolenia prowadzone w formie zdalnej, poniżej podane terminy szkolenia. Przy zgłoszeniu proszę podać nr szkolenia.

07/ZZ/2020 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

Link do szkolenia zdalnego zostanie przesłany na maila uczestników

08/ZZ/2020 SZKOLENIE WEEKENDOWE szkolenie prowadzone w formie zdalnej – Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

Link do szkolenia zdalnego zostanie przesłany na maila uczestników

09/ZZ/2020 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

Link do szkolenia zdalnego zostanie przesłany na maila uczestników

10/ZZ/2020 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej – Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

Link do szkolenia zdalnego zostanie przesłany na maila uczestników

11/ZZ/2020 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej – Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

Link do szkolenia zdalnego zostanie przesłany na maila uczestników

12/ZZ/2020 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

Link do szkolenia zdalnego zostanie przesłany na maila uczestników

13/ZZ/2020 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

Link do szkolenia zdalnego zostanie przesłany na maila uczestników

14/ZZ/2020 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

Link do szkolenia zdalnego zostanie przesłany na maila uczestników

15/ZZ/2020 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

Link do szkolenia zdalnego zostanie przesłany na maila uczestników

16/ZZ/2020 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej –Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

Link do szkolenia zdalnego zostanie przesłany na maila uczestników

17/ZZ/2020 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej-Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

Link do szkolenia zdalnego zostanie przesłany na maila uczestników

18/ZZ/2020 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalne- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

Link do szkolenia zdalnego zostanie przesłany na maila uczestników

19/ZZ/2020 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

Link do szkolenia zdalnego zostanie przesłany na maila uczestników

20/ZZ/2020 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

Link do szkolenia zdalnego zostanie przesłany na maila uczestników

21/ZZ/2020 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

22/ZZ/2020 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

23/ZZ/2020 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej –Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

Harmonogram

24/ZZ/2020 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

harmonogram

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA W NOWYM ROKU

25/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej –Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

23-24.01.2021 r.

30-31.01.2021 r.

20-21.02.2021 r.

27-28.02.2021 r.

Harmonogram

26/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej – Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

08-09.02.2021 r.

15-16.02.2021 r.

01-02.03.2021 r.

08-09.03.2021 r.

Harmonogram

27/ZZ/21 Szkolenie w tygodniu/weekend prowadzone w formie zdalnej-Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

11-12.02.2021 r.

20-21.02.2021 r.

08-09.03.2021 r.

20-21.03.2021 r.

Harmonogram

28/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

13-14.02.2021 r.

27-28.02.2021 r.

06-07.03.2021 r.

27-28.03.2021 r

Harmonogram

29/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej –Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

13-14.03.2021 r.

20-21.03.2021 r.

17-18.04.2021 r.

24-25.04.2021 r.

Harmonogram

30/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

15-16.03.2021 r.

25-26.03.2021 r.

12-13.04.2021 r.

19-20.04.2021 r.

Harmonogram

31/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

15-16.03.2021 r.

22-23.03.2021 r.

13-14.04.2021 r.

26-27.04.2021 r.

Harmonogram

32/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej –Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

26-27.03.2021 r.

09-10.04.2021 r.

16-17.04.2021 r.

07-08.05.2021 r.

Harmonogram

01/HTA/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

19.03.2021 r.

25.03.2021 r.

harmonogram

33/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej-Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

10-11.04.2021 r.

24-25.04.2021 r.

08-09.05.2021 r.

15-16.05.2021 r.

Harmonogram

02/HTA/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

15-16.04.2021 r

harmonogram

34/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

29-30.04.2021 r.

06-07.05.2021 r.

20-21.05.2021 r.

27-28.05.2021 r.

harmonogram

35/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

15-16.05.2021 r.

29-30.05.2021 r.

05-06.06.2021 r.

19-20.06.2021 r.

harmonogram

36/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej – Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

24-25.05.2021 r.

07-08.06.2021 r.

14-15.06.2021 r.

28-29.06.2021 r.

harmonogram

37/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

29-30.05.2021 r.

05-06.06.2021 r.

19-20.06.2021 r.

26-27.06.2021 r.

harmonogram

03/HTA/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

27-28.05.2021 r.

harmonogram

04/HTA/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

09-10.06.2021 r.

harmonogram

05/HTA/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

17-18.06.2021 r.

harmonogram

38/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

21-22.06.2021 r.

05-06.07.2021 r.

26-27.07.2021 r.

02-03.08.2021 r.

harmonogram

39/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

21-22.06.2021 r.

05-06.07.2021 r.

02-03.08.2021 r.

16-17.08.2021 r.

harmonogram

40/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

26-27.06.2021 r.

03-04.07.2021 r.

24-25.07.2021 r.

07-08.08.2021 r.

harmonogram

06/HTA/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

03-04.07.2021 r.

harmonogram

41/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej-Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

29-30.07.2021 r.

26-27.08.2021 r.

09-10.09.2021 r.

16-17.09.2021 r.

harmonogram

42/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny-

24-25.07.2021 r.

21-22.08.2021 r.

11-12.09.2021 r.

18-19.09.2021 r.

harmonogram

07/HTA/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

31.07-01.08.2021 r.

harmonogram

43/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

28-29.08.2021 r.

04-05.09.2021 r.

25-26.09.2021 r.

02-03.10.2021 r.

harmonogram

44/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny-

30-31.08.2021r.

13-14.09.2021 r.

27-28.09.2021 r.

04-05.10.2021 r.

harmonogram

45/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny- TRWAJĄ ZAPISY

20-21.09.2021 r.

07-08.10.2021 r.

21-22.10.2021 r.

28-29.10.2021 r.

harmonogram

08/HTA/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

18-19.09.2021 r.

harmonogram

46/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny-TRWAJĄ ZAPISY

25-26.09.2021 r.

02-03.10.2021 r.

16-17.10.2021 r.

23-24.10.2021 r.

harmonogram

47/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny-

04-05.10.2021 r.

18-19.10.2021 r.

25-26.10.2021 r.

15-16.11.2021 r.

harmonogram

48/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny-

09-10.10.2021 r.

16-17.10.2021 r.

06-07.11.2021 r.

21.11.2021 r.

28.11.2021 r.

49/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

23-24.10.2021 r.

27-28.11.2021 r.

04-05.12.2021 r.

18-19.12.2021 r.

harmonogram

50/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

28-29.10.2021 r.

18-19.11.2021 r.

02-03.12..2021 r.

09-10.12.2021 r.

harmonogram

09/HTA/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

18 i 20.10.2021 r.

10/HTA/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

25 i 27.10.2021 r.

51/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

04-05.11.2021 r.

25-26.11.2021 r.

06-07.12.2021 r.

16-17.12.2021 r.

harmonogram

52/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

06-07.11.2021 r.

20-21.11.2021 r.

04-05.12.2021 r.

11-12.12.2021 r.

harmonogram

53/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

27-28.11.2021 r.

18-19.12.2021 r.

08-09.01.2022 r.

15-16.01.2022 r.

harmonogram

54/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

20-21.11.2021 r.

20-21.12.2021 r.

10-11.01.2022 r.

17-18.01.2022 r.

harmonogram

11/HTA/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

22 i 24.11.2021 r.

harmonogram

55/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny- TRWAJĄ ZAPISY

11-12.12.2021 r.

22-23.01.2022 r.

29-30.01.2022 r.

12-13.02.2022 r.

harmonogram

56/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny- TRWAJĄ ZAPISY

16-17.12.2021 r.

13-14.01.2022 r.

20-21.01.2022 r.

10-11.02.2022 r.

Harmonogram

Link do szkolenia zdalnego zostanie przesłany na maila uczestników

SERDECZNIE ZAPRASZAMY