ZDROWE ZARZĄDZANIE

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0027/18

ZDROWE ZARZĄDZANIE

Zapraszamy osoby wykonujące czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia na bezpłatne, wysokiej jakości szkolenia z zakresu efektywnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz na szkolenia z zakresu Hospital Based Health Technology Assessment.

CEL SZKOLENIA

 • Rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej podmiotów leczniczych.
 • Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy nt. efektywnego zarządzania podmiotami leczniczymi.
 • Nabycie umiejętności oraz wiedzy z zakresu komunikacji z pacjentami, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość obsługi pacjentów oraz dbanie o wizerunek podmiotu leczniczego.
 • Nabycie umiejętność komunikowania się w sytuacjach trudnych i problemowych w relacjach personel podmiotu leczniczego –  pacjent.
 • Nabycie umiejętności zarządzania personelem poprzez wiedzę w zakresie najnowszych koncepcji zarządzania personelem.
 • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu kompetencji menedżerskich.
 • Zapoznanie się z efektywnym zarządzaniem kosztami podmiotu leczniczego.
 • Zapoznanie się z europejskimi i światowymi  metodami  procesu budżetowania i controllingu w podmiotach leczniczych oraz poznanie możliwości implementacji tych metod w warunkach polskich.
 • Poznanie metody planowania strategicznego, operacyjnego i finansowego w podmiocie

 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Oferowane przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  i OTREK Training and Consulting Sp. z o. o. szkolenia adresowane są do  osób wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia jak również do przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących.

Szkolenia przeznaczone są dla szerokiego kręgu pracowników administracyjnych ochrony zdrowia.
W szkoleniach mogą także uczestniczyć pracownicy, którzy łączą funkcje stricte zdrowotne z funkcjami administracyjnymi
i zarządczymi, np. ordynator oddziału czy też pielęgniarka oddziałowa, pod warunkiem ,że na danym stanowisku rzeczywiście realizowane są funkcje administracyjne, zarządcze, organizacyjne lub kierownicze.

Uczestnikami projektu mogą być osoby  wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia z województw: dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego lub małopolskiego.

CO OFERUJEMY?

W ramach projektu zapewniamy udział w dwóch szkoleniach:

 1. Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny
 • Nowoczesne systemy i metody zarządzania finansowego i operacyjnego podmiotami opieki zdrowotnej. Rozwiązania europejskie i branżowe (16 godzin).
 • Nowoczesne zarządzanie personelem w podmiocie leczniczym (8 godzin).
 • Komunikacja z pacjentem w podmiocie leczniczym (8 godziny).
 • Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w podmiotach (8 godzin).
 • Program MS Excel jako zaawansowane narzędzie analizy podmiotu leczniczego podnoszące kompetencje cyfrowe (16 godzin).
 • Seminarium uzupełniające i egzamin końcowy (8 godzin).

2. Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

 • Ocena technologii medycznej jako metoda nakierowana na osiągnięcie określonych rezultatów. finansowych i organizacyjnych w zarządzaniu podmiotem leczniczym.
 • Technologie medyczne w ujęciu materialnym i niematerialnym.
 • Rola i zadania NFZ w ocenie technologii medycznych.
 • Formy, metody i procedury oceny technologii medycznych.
 • Analiza efektywności klinicznej w systemie świadczeń gwarantowanych i w systemie refundacji.
 • Analizy farmakologiczne,  analiza koszty – efektywność, analiza minimalizacji kosztów, analiza koszty – użyteczność, analiza koszty – konsekwencje
 • Interpretacja wyników analizy i oceny technologii medycznych.
 • Wpływ oceny technologii medycznych na system ochrony Zdrowia.
 • Ocena wpływu na budżet, ocena konsekwencji organizacyjnych, ocena możliwych implikacji etycznych i społecznych. 

Szkolenia z zakresu HB HTA dedykowane są osobą zainteresowanych ww. tematyką, które uczestniczyły w szkoleniach z zakresu efektywnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Uczestnictwo w projekcie jest szansą rozwoju zawodowego. Udział w szkoleniach pozwoli na zdobycie kompetencji oraz wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami systemu ochrony zdrowia oraz HB HTA, co przyczyni się do wzmocnienia potencjału własnego Uczestnika/czki projektu, jak również instytucji, dla której pracuje.

Warto podkreślić, że po zakończeniu szkoleń Uczestnicy/czki uzyskają stosowane zaświadczenia.

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY.

W celu zapewnienia skuteczności procesu nauczania oraz komfortu w czasie realizowanych zajęć Organizator zapewnia uczestnikom doświadczonych trenerów, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad oraz zwrot kosztów dojazdu do/z miejsca szkolenia dla części Uczestników/czek mieszkających poza miejscem realizacji szkoleń (lub organizację transportu specjalnego w przypadku osób
z niepełnosprawnością). Dla osób, które będą dojeżdżały na szkolenia pow. 50 km od miejsca zamieszkania oferujemy możliwość zakwaterowania w pokojach jedno lub dwuosobowych.

JAK MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się  z zasadami udziału, wypełnić i dostarczyć wymagane dokumenty aplikacyjne.

Regulamin udziału w projekcie – do pobrania

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

Kwestionariusz badania luki kompetencyjnej – do pobrania

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – do pobrania

KONTAKT

 (+48/71) 356-50 89 ; 609 502 546; szkolenia2@otrek.com.pl

Kierownik Projektu Partnera KATARZYNA ALEKSANDROWICZ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

01/ZZ/2019 Wrocław 05.12.2019r – 24.01.2020

02/ZZ/2019 Wrocław 16.12.2019r – 04.02.2020

03/ZZ/2020 Wrocław – 11.01.2020r – 01.03.2020r

04/ZZ/2020 Wieluń – 30.01.2020r – 28.02.2020

05/ZZ/2020 – Wrocław – 17.02.2020-17.03.2020 r.

06/ZZ/2020- Wrocław- 02.03-31.03.2020 r.

Ruszył nabór na szkolenie w Legnicy 07/ZZ/2020 – o terminie szkolenia poinformujemy.