Konsulting

Właściciele/Zarząd Spółki/Dyrekcja

Szanowni Państwo
OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. jest firmą doradczo-szkoleniową od wielu lat wspomagającą polskie przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami przedsiębiorstwa. Podejmowane przez nas działania obejmują przede wszystkim poprawę efektywności wykorzystania posiadanego potencjału pracy ale także poprawę efektywności wykorzystania zasobów majątkowych.

Prowadzimy różne projekty i procesy zmierzające do optymalizacji tych zasobów a tym samym ograniczenia kosztów i poprawy efektywności działalności przedsiębiorstwa. Projektujemy rozwiązania kompleksowe (zintegrowane) lub też poszczególne elementy systemów.

W grupie projektów optymalizujących zasoby pracy znajdują się m.in.

  1. projekty optymalizacji struktury organizacyjnej w tym projekty kompetencyjnych opisów stanowisk pracy,
  2. projekty wartościowania stanowisk pracy i wynikające z nich tabele kompetencyjne, taryfikatory i siatki płac,
  3. projekty systemu okresowych ocen pracowników powiązane z systemami wynagradzania i motywowania pracowników,
  4. projekty systemów motywowania pracowników obejmujące m. in. systemy wynagradzania i premiowania pracowników powiązane z systemem wartościowania stanowisk pracy i systemem okresowych ocen pracowników,
  5. projekty badania i oceny obciążenia robotniczych, pomocniczych i nierobotniczych stanowisk pracy,
  6. projekty optymalizacji zatrudnienia i etatyzacji,
  7. projekty Lean Manufacturing (5S, SMED, KAIZEN, JUST IN TIME, KANBAN) i inne stosownie do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Realizujemy także dla firm o złożonej strukturze organizacyjnej projekty związane z wydzielaniem i koncentracją wybranych obszarów działalności i tworzenie na ich bazie sprawnych i efektywnych centrów obsługujących całe przedsiębiorstwo (logistyka, księgowość, zakupy, transport, kadry).

Wszystkie proponowane powyżej projekty realizujemy w oparciu o najnowsze rozwiązania stosowane w gospodarce światowej oraz w oparciu o zrealizowane i wdrożone przez nasz zespół projekty. Projektowane rozwiązania wspieramy specjalistycznymi szkoleniami i treningami wdrożeniowymi.

Dla części wdrażanych projektów jesteśmy w stanie pozyskać dofinansowanie ze środków publicznych i środków UE.

Gdyby w Państwa przedsiębiorstwie lub podległych jednostkach wystąpiła potrzeba przeprowadzenia takich projektów i działań na posiadanych zasobach i ewentualna możliwość współpracy z zespołem naszych konsultantów, proszę o informację przyjedziemy do Państwa
i zaprezentujemy nasze możliwości oraz rezultaty dotychczasowych doświadczeń. Sądzę, że nasze wieloletnie doświadczenie w branży wydobywczej, przetwórczej, metalowej, energetycznej, handlowej i usługowej uprawnia nas do złożenia Państwu propozycji współpracy.

dr Henryk Szymański
Dyrektor Biura Konsultingu