Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów jest dla nas priorytetem.

25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 13 RODO oraz chcąc dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

 

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest OTREK Training and Consulting
Sp. z o.o.; 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10

Kontakt mailowy: rodo@otrek.com.pl

 

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

a) ponieważ wyraziliście Państwo na to zgodę (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu m.in.:

 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon,
 • przesyłania targetowanych informacji marketingowych w zakresie potencjalnych szkoleń mogących rozwijać Państwa wiedzę,
 • informowania o zbliżających się terminach szkoleń oraz szkoleniach dofinansowanych,
 • przesyłania newsletterów i informacji w zakresie i obszarze szkoleń, w których uczestniczyliście Państwo lub którymi wykazaliście Państwo zainteresowanie,
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział,
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych (w przypadku dodatkowego wyrażenia przez Państwa zgody wynikającej z przepisów dotyczących komunikacji elektronicznej)

b) w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego na nas ciążącego (artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO) polegającego m.in. na:

 • wystawianiu faktur za realizację szkoleń,
 • weryfikacji realizacji szkolenia oraz audytów w przypadku korzystania przez Państwa ze szkoleń dofinansowanych przez Urzędy Pracy, PARP  lub Operatorów Bazy Usług Rozwojowych.

c) w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli m.in.:

 • obsługę Państwa próśb przekazywanych, w szczególności Opiekunom Szkoleń oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • przeprowadzenie rezerwacji Państwa miejsca na szkoleniu i zawarcie umowy realizacji szkolenia,
 • dostarczenie Państwu niezbędnych materiałów, zaproszenia na szkolenie,
 • wystawienie certyfikatów, świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o odbyciu szkolenia,
 • umożliwienie Państwu kontaktu z innymi uczestnikami szkolenia po jego zakończeniu,
 • badanie jakości szkolenia po jego zakończeniu poprzez ankietę szkoleniową na zakończenie szkolenia,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • w celach analitycznych i statystycznych.

 

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu.

 • w drodze indywidualnych kontaktów z klientami prowadzonych od kilkunastu lat, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych,
 • z formularza dostępnego na stronie http://www.otrek.com.pl wypełnianego, korygowanego i wysłanego dobrowolnie przez naszych Klientów
 • z e- maili od naszych Klientów, z prośbą o dopisanie lub korektę swoich danych, nadsyłanych na adresy mailowe firmy OTREK T & C Sp. z o.o  lub na firmowe adresy mailowe naszych pracowników
 • ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).

 

Odbiorca danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające nas w biznesowej działalności.

Czas przetwarzania

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania łączącej nas umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas jako na administratorze danych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, nie później niż 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

Państwa uprawnienia

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia poprzez wysłanie maila lub pisma na adresy wskazane poniżej. Niezwłocznie po takim sprzeciwie zaprzestaniemy ich przetwarzania w takim zakresie.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie zawartej umowy lub prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

 

Z poważaniem

Zespół OTREK T & C Sp. z o.o.