ZDROWE ZARZĄDZANIE

ZDROWE ZARZĄDZANIE

PROJEKT ZDROWE ZARZĄDZANIE JEST FINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0027/18

Cel szkolenia:

  • Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy nt. efektywnego zarządzania podmiotami leczniczymi.
  • Rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. 
  • Nabycie umiejętności oraz wiedzy z zakresu komunikacji z pacjentami, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość obsługi pacjentów oraz dbanie o wizerunek podmiotu leczniczego.
  • Nabycie umiejętność komunikowania się w sytuacjach trudnych i problemowych w relacjach personel podmiotu leczniczego –  pacjent.
  • Nabycie umiejętności zarządzania personelem poprzez wiedzę w zakresie najnowszych koncepcji zarządzania personelem.
  • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu kompetencji menedżerskich.
  • Zapoznanie się z efektywnym zarządzaniem kosztami podmiotu leczniczego.
  • Zapoznanie się z europejskimi i światowymi  metodami  procesu budżetowania i controllingu w podmiotach leczniczych oraz poznanie możliwości implementacji tych metod w warunkach polskich.
  • Poznanie metody planowania strategicznego, operacyjnego i finansowego w podmiocie 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Oferowane przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  i OTREK Training and Consulting Sp. z o. o. szkolenia adresowane są do  osób wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia jak również do przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących.

Szkolenia przeznaczone są dla szerokiego kręgu pracowników administracyjnych ochrony zdrowia.
W szkoleniach mogą także uczestniczyć pracownicy, którzy łączą funkcje stricte zdrowotne z funkcjami administracyjnymi
i zarządczymi, np. ordynator oddziału czy też pielęgniarka oddziałowa, pod warunkiem ,że na danym stanowisku rzeczywiście realizowane są funkcje administracyjne, zarządcze, organizacyjne lub kierownicze.

Uczestnikami projektu mogą być osoby  wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia z województw: dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego lub małopolskiego.

Co oferujemy?

W ramach projektu zapewniamy udział w dwóch szkoleniach:

 • Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny
  • Nowoczesne systemy i metody zarządzania finansowego i operacyjnego podmiotami opieki zdrowotnej. Rozwiązania europejskie i branżowe (16 godzin).
  • Nowoczesne zarządzanie personelem w podmiocie leczniczym (8 godzin).
  • Komunikacja z pacjentem w podmiocie leczniczym (8 godziny).
  • Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w podmiotach (8 godzin).
  • Program MS Excel jako zaawansowane narzędzie analizy podmiotu leczniczego podnoszące kompetencje cyfrowe (16 godzin).
  • Seminarium uzupełniające i egzamin końcowy (8 godzin).
 • Szkolenie z zakresu HB HTA - Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

  • Ocena technologii medycznej jako metoda nakierowana na osiągnięcie określonych rezultatów. finansowych i organizacyjnych w zarządzaniu podmiotem leczniczym.
  • Technologie medyczne w ujęciu materialnym i niematerialnym.
  • Rola i zadania NFZ w ocenie technologii medycznych.
  • Formy, metody i procedury oceny technologii medycznych.
  • Analiza efektywności klinicznej w systemie świadczeń gwarantowanych i w systemie refundacji.
  • Analizy farmakologiczne,  analiza koszty - efektywność, analiza minimalizacji kosztów, analiza koszty - użyteczność, analiza koszty – konsekwencje
  • Interpretacja wyników analizy i oceny technologii medycznych.
  • Wpływ oceny technologii medycznych na system ochrony Zdrowia.
  • Ocena wpływu na budżet, ocena konsekwencji organizacyjnych, ocena możliwych implikacji etycznych i społecznych. 

Szkolenia z zakresu HB HTA dedykowane są osobą zainteresowanych ww. tematyką, które uczestniczyły w szkoleniach z zakresu efektywnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Uczestnictwo w projekcie jest szansą rozwoju zawodowego. Udział w szkoleniach pozwoli na zdobycie kompetencji oraz wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami systemu ochrony zdrowia oraz HB HTA, co przyczyni się do wzmocnienia potencjału własnego Uczestnika/czki projektu, jak również instytucji, dla której pracuje.

Warto podkreślić, że po zakończeniu szkoleń Uczestnicy/czki uzyskają stosowane zaświadczenia.

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY.

W celu zapewnienia skuteczności procesu nauczania oraz komfortu w czasie realizowanych zajęć Organizator zapewnia uczestnikom doświadczonych trenerów, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad oraz zwrot kosztów dojazdu do/z miejsca szkolenia dla części Uczestników/czek mieszkających poza miejscem realizacji szkoleń (lub organizację transportu specjalnego w przypadku osób z niepełnosprawnością). Dla osób, które będą dojeżdżały na szkolenia pow. 50 km od miejsca zamieszkania oferujemy możliwość zakwaterowania w pokojach jedno lub dwuosobowych.

JAK MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się  z zasadami udziału, wypełnić i dostarczyć wymagane dokumenty aplikacyjne.

Regulamin udziału w projekcie – do pobrania

Kwestionariusz badania luki kompetencyjnej – do pobrania

Kwestionariusz badania luki kompetencyjnej – do pobrania

KONTAKT

+48/71/ 356-50 89 ; 609 502 546; szkolenia2@otrek.com.pl

Kierownik Projektu Partnera KATARZYNA ALEKSANDROWICZ

HARMONOGRAM  szkoleń 

01/ZZ/2019 Wrocław 05.12.2019r – 24.01.2020

02/ZZ/2019 Wrocław 16.12.2019r – 04.02.2020

03/ZZ/2020 Wrocław – 11.01.2020r – 01.03.2020r

04/ZZ/2020 Wieluń – 30.01.2020r – 28.02.2020

05/ZZ/2020 – Wrocław – 17.02.2020-17.03.2020 r.

KOMUNIKAT – PILNE

Szanowni Państwo, w związku decyzją Rządu RP oraz Ministra Edukacji Narodowej OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. jako placówka kształcenia ustawicznego zarejestrowana w systemie oświaty z dniem 16 marca 2020 roku do odwołania wstrzymuje realizację wszelkich projektów szkoleniowych w tym także projektu szkoleniowego ZDROWE ZARZĄDZANIE realizowanego na zamówienie Ministerstwa Finansów. O ponownym uruchomieniu projektów poinformujemy Państwa bezzwłocznie.

SZKOLENIA BIEŻĄCE :

06/HTA/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

harmonogram

03-04.07.2021 r.

41/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej-Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

29-30.07.2021 r.

26-27.08.2021 r.

09-10.09.2021 r.

16-17.09.2021 r.

harmonogram

42/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny-

24-25.07.2021 r.

21-22.08.2021 r.

11-12.09.2021 r.

18-19.09.2021 r.

harmonogram

43/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

28-29.08.2021 r.

04-05.09.2021 r.

25-26.09.2021 r.

02-03.10.2021 r.

harmonogram

44/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

30-31.08.2021r.

13-14.09.2021 r.

27-28.09.2021 r.

04-05.10.2021 r.

harmonogram

45/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny- 

20-21.09.2021 r.

07-08.10.2021 r.

21-22.10.2021 r.

28-29.10.2021 r.

harmonogram

46/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

25-26.09.2021 r.

02-03.10.2021 r.

16-17.10.2021 r.

23-24.10.2021 r.

harmonogram

47/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny- 

04-05.10.2021 r.

18-19.10.2021 r.

25-26.10.2021 r.

15-16.11.2021 r.

harmonogram

48/ZZ/21 Szkolenie weekendowe  prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

09-10.10.2021 r.

16-17.10.2021 r.

06-07.11.2021 r.

21.11.2021 r.

28.11.2021 r.

harmonogram

49/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

23-24.10.2021 r.

27-28.11.2021 r.

04-05.12.2021 r.

18-19.12.2021 r.

harmonogram

50/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny- 

28-29.10.2021 r.

18-19.11.2021 r.

02-03.12..2021 r.

09-10.12.2021 r.

harmonogram

09/HTA/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

18 i 20.10.2021 r.

harmonogram

10/HTA/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

25 i 27.10.2021 r.

harmonogram

51/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

04-05.11.2021 r.

25-26.11.2021 r.

06-07.12.2021 r.

16-17.12.2021 r.

harmonogram

52/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

06-07.11.2021 r.

20-21.11.2021 r.

04-05.12.2021 r.

11-12.12.2021 r.

harmonogram

53/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

27-28.11.2021 r.

18-19.12.2021 r.

08-09.01.2022 r.

15-16.01.2022 r.

harmonogram

54/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny

20-21.11.2021 r.

20-21.12.2021 r.

10-11.01.2022 r.

17-18.01.2022 r.

harmonogram

11/HTA/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

22 i 24.11.2021 r.

harmonogram

55/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny- 

11-12.12.2021 r.

22-23.01.2022 r.

29-30.01.2022 r.

12-13.02.2022 r.

harmonogram

12/HTA/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

12.12.- 17.12.2021 r.

harmonogram

56/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny- 

16-17.12.2021 r.

13-14.01.2022 r.

20-21.01.2022 r.

10-11.02.2022 r.

Harmonogram

57/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny- TRWAJĄ ZAPISY

10-11.01.2022 r.

24-25.01.2022 r.

07-08.02.2022 r.

21-22.02.2022 r

Harmonogram

13/HTA/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

10-11.01.2022 r.

harmonogram

58/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej- Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny- TRWAJĄ ZAPISYOSTATNIE SZKOLENIE

22-23.01.2022 r.

05-06.02.2022 r.

12-13.02.2022 r.

26-27.02.2022 r

Harmonogram

14/HTA/ZZ/21 Szkolenie prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

05-06.02.2022 r.

harmonogram

15/HTA/ZZ/21 Szkolenie weekendowe prowadzone w formie zdalnej Szkolenie z zakresu HB HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

19-20.02.2022 r.

harmonogram

Link do szkolenia zdalnego zostanie przesłany na maila uczestników

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies