Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) W SPÓŁCE

OTREK TRAINING AND CONSULTING SP. Z O.O.

WE WROCŁAWIU

 Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (zwane dalej RODO) stosowanego od dnia 25 maja 2018 roku informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (zwane dalej jako dane)a także o prawach jakie Państwu przysługują w związku z ochroną danych.

 1. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych i dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych jest OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000079903 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 200 000 PLN, w całości opłacony oraz REGON 931876757 i NIP 897-15-85-007.

Kontakt z administratorem Państwa danych można realizować za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres OTREK Training and Consulting Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, telefonicznie pod numerem 71-356 59 89 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rodo@otrek.com.pl .

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO, zgodnie z polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz zgodnie Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)  a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) ponieważ realizujemy obowiązki wynikające z ww. przepisów a także obowiązki wynikające z umów zawartych z Państwem (przedsiębiorstwami, instytucjami, organizacjami i klientami indywidualnymi).

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartych z Państwem umów o świadczenie usług szkoleniowych, rozwojowych lub doradczych, a szczególnie w zakresie wystawiania zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających Państwa udział w zrealizowanych
ww. usługach.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) udzielonej w określonych powyżej celach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana przez Państwa w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do czasu wycofania zgody.

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych.

Spółka OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji usług szkoleniowych, rozwojowych i doradczych oraz dane korespondencyjne; adres pocztowy, telefon i adres poczty elektronicznej, niezbędne do przekazywania informacji.

4.Sposób pozyskiwania danych osobowych.

Podstawowy zasób danych osobowych pochodzi bezpośrednio od Klientów Spółki. Dane osobowe Spółka OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. pozyskuje w  drodze indywidualnych kontaktów z Klientami realizowanych od kilkunastu lat, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych, z formularza dostępnego na stronie https://www.otrek.com.pl wypełnianego, korygowanego i wysłanego dobrowolnie przez  Klientów, z e- maili od Klientów, z prośbą o dopisanie lub korektę swoich danych, nadsyłanych na adresy mailowe firmy OTREK Training and Consulting Sp. z o.o., ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu oraz  m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób bezpośredni w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

5. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych w Spółce OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. są upoważnieni pracownicy Spółki, realizujący usługi dla Klientów, instytucje upoważnione z mocy prawa, wymienione w punkcie 8 oraz biuro rachunkowe realizujące obsługę rachunkową, finansową, podatkową i personalną dla Spółki.

6.Przechowywanie danych osobowych.

Pozyskane od Państwa dane osobowe są szczególnie chronione zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi polskimi przepisami o ochronie danych osobowych. Ochrona realizowana jest w zakresie technicznego, elektronicznego jak i personalnego dostępu. Przechowywane dane osobowe w systemach informatycznych posiadają zabezpieczenia przed niekontrolowanym dostępem osób nieupoważnionych a dane osobowe w wersji papierowej przechowywane są w zabezpieczonych, monitorowanych pomieszczeniach z ograniczonym dostępem dla osób nieupoważnionych.

7.Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe w Spółce OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. są przechowywane przez okres wynikający z umownych regulacji pomiędzy Spółką a Klientem,  wynikających z regulacji zawartych w przepisach wymienionych w punkcie 2, wynikających z regulacji dotyczących realizacji programów szkoleniowo-rozwojowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i/lub Budżetu Państwa oraz innych Funduszy Unii Europejskiej a także z obowiązujących przepisów o rachunkowości i archiwizowaniu dokumentacji rachunkowo-księgowej, podatkowej i personalnej.

8.Udostępnianie danych.

Spółka OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim. Wyjątek stanowią udostępnienia danych na podstawie żądań właściwych organów Państwa (policja, sąd, prokuratura, urzędy skarbowe, ZUS i inne upoważnione) oraz żądania instytucji pośredniczących i zarządzających funduszami i programami pomocowymi w zakresie wyłącznie dotyczącym osoby, której dotyczy żądanie organu Państwa lub uprawnionej instytucji. W żadnym wypadku dane osobowe nie są przesyłane do państw trzecich poza Unią Europejską.

9. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

Klienci Spółki i inne osoby których dane osobowe Spółka pozyskuje, przetwarza i przechowuje mają prawo do:

  • żądać dostępu do swoich danych a także ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,
  • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodne z prawem  przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych naruszyło przepisy RODO.

10. Działania ochronne.

Administrator Państwa danych OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław dokłada wszelkich wynikających z obowiązujących przepisów starań aby zapewnić wymagane środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy nieuprawnionym dostępem mając przede wszystkim na uwadze Państwa interes osobisty oraz spełnienie przypisanych obowiązków prawnych.

    Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies