Szkolenia dla firm
OTREK od lat wspiera szerokie grono przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w rozwoju kadr menedżerskich i specjalistycznych realizując kursy, seminaria i konferencje. Kursy adresowane do pracowników i przedsiębiorców realizowane są w formie w formie szkoleń otwartych krótko i długookresowych oraz szkoleń zamkniętych, dedykowanych poszczególnym firmom. W zależności od indywidualnych potrzeb szkolenia realizowane przez firmę „OTREK" koncentrują się na dostarczaniu maksimum wiedzy i kompetencji w sposób zrozumiały i atrakcyjny dla słuchaczy, na kształtowaniu różnorodnych umiejętności poprzez zajęcia warsztatowe oraz na budowaniu integracji i lojalności wobec firmy.
Projekty dofinansowane z EFS
Rodzaje prowadzonych projektów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Nr projektu: WND-RPDS.08.03.00-02-0054/16
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój V. Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Nr projektu: WND-POWR.05.02.00-00-0019/16
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Nr projektu RPOP.07.02.00-16-0064/16-00
Konsulting
Prowadzimy różne projekty i procesy zmierzające do optymalizacji tych zasobów a tym samym ograniczenia kosztów i poprawy efektywności działalności przedsiębiorstwa.
Lean Manufacturing
Lean Manufacturing 5S, SMED, KAIZEN, JUST IN TIME, KANBAN i inne stosownie do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.
Optymalizacja zatrudnienia i etatyzacji
Projekty kompetencyjnych opisów stanowisk pracy.
Systemy motywowania pracowników
Obejmujące m. in. systemy wynagradzania i premiowania pracowników powiązane z systemem wartościowania stanowisk pracy i systemem okresowych ocen pracowników.
Certyfikaty