PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY ŚLĄSK

OTREK Training and Consulting Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Fabryczna 10, 53-609 Wrocław w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nasza Wielkopolska z Poznania realizuje na Dolnym Śląsku projekt  PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY ŚLĄSK.

Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Działanie VIII. Rynek pracy; 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (nr projektu RPDS.08.03.00-02-0065/20).

Celem głównym projektu jest wzrost do 31.01.2023r. poziomu przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim, w szczególności na obszarach wiejskich oraz w podregionie wałbrzyskim, poprzez: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki przystąpienia do projektu:

  1. Miejsce zamieszkania – województwo dolnośląskie.
  2. Ukończone 30 lat.
  3. Brak zatrudnienia lub zatrudnienie na umowie niskopłatnej (do 120% minimalnego wynagrodzenia) w momencie przystąpienia uczestnika do projektu.

W ramach projektu oferujemy:

  1. Analizę predyspozycji.
  2. Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
   1. Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
   2. Podstawy księgowości oraz kadry i płace
   3. Ubezpieczenia społeczne i BHP w przedsiębiorstwie
   4. Marketing, negocjacje i techniki sprzedaży
   5. Zasady tworzenia biznesplanu
  3. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej (wartość wsparcia: 23.050,00 zł).
  4. Finansowe wsparcie pomostowe (wartość wsparcia: 1.300,00 zł miesięcznie, przez 12 m-cy prowadzenia działalności).
  5. Zapewniamy materiały szkoleniowe, koszty wyżywienia w trakcie szkolenia ( obiad), zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Zgłoszenie do projektu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika – decydują o tym kryteria społeczne (poziom wykształcenia, wiek, trudna sytuacja społeczna) oraz ocena pomysłu na biznes.

21.01.2022r.

Ogłaszamy nabór Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego zgodnie z zapisami Regulaminu Projektu (par. 16, 17, 18, 19).

Wnioski można składać w dniach 24.01.2022r. - 31.01.2022r. w sposób przewidziany w Regulaminie.

19.01.2022r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Komisji Oceny Wniosków dot. naboru Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego tutaj.

11.01.2022r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Komisji Oceny Wniosków dot. naboru Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego tutaj.

14.12.2021r.

Informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w ramach projektu "Przedsiębiorczy Dolny Śląsk" rozpocznie się w dniu 23.12.2021r. i będzie trwał do 31.12.2021r. (poza dniem 24.12.2021r., w którym biuro projektu będzie nieczynne).

Biuro projektu czynne w godzinach 9:00 - 14:00.

Procedura składania wniosków znajduje się w REGULAMINIE REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU, § 11

23.10.2021r.

Ruszają szkolenia z zakresu "Zakładanie i prowadzenie własnej firmy"

Harmonogramy szkoleń:

I grupa - 28.10.2021r. - 9.11.2021r.

II grupa - 29.0.2021r. - 10.11.2021r.

III grupa - 9.11.2021r. - 21.11.2021r.

IV grupa - 13.11.2021r. - 25.11.2021r.

V grupa - 18.11.2021r. - 30.11.2021r.

VI grupa - 01.12.2021r.-13.12.2021r.

22.10.2021r.

Wyniki rekrutacji i kwalifikacja do projektu "PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY ŚLĄSK"

Tutaj lista zakwalifikowanych kandydatów do Projektu

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE:

16.09.2021r.

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do projektu została przedłużona do 24.09.2021r.  Zostały ostatnie miejsca. Zapraszamy!

19.08.2021r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że nastąpiła zmiana Regulaminu Rekrutacji.

W związku z tym zmienił się termin składania dokumentów rekrutacyjnych:

UWAGA: Nowy termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 31.08.2021 r. do 17.09.2021 r.

20.07.2021r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że nastąpiła zmiana Regulaminu Rekrutacji oraz zmiana Formularza Rekrutacyjnego. W związku z tym zmienił się termin składania dokumentów rekrutacyjnych:

UWAGA: Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 30.07.2021 r. do 19.08.2021 r.

13.07.2021r.

Ogłaszamy nabór do projektu PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY ŚLĄSK:

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 26.07.2021 r. do 12.08.2021 r.

Maksymalna liczba zgłoszeń objętych rekrutacją 110 Kandydatów/-ek

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu pn PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY ŚLĄSK  nr RPDS.08.03.00-02-0065/20.

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

 1. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:
  • w Biurze Projektu: OTREK Training and Consulting Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 w godz. 09.00 -14.00
  • na stronie internetowej projektu: poniżej
 2. Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego  konieczne jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego) oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Niezłożenie wszystkich dokumentów przez kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.
 3. Kandydat zainteresowany udziałem w projekcie ma obowiązek dostarczyć Beneficjentowi w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełniony jeden komplet dokumentacji rekrutacyjnej (w wersji papierowej lub elektronicznej).
 4. Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w którym kandydaci opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu.
 5. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie są m.in.:
   • urzędowe zaświadczenie z PUP w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne;
   • zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku osób pracujących;
   • w przypadku osób z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub inny dokumentu poświadczający stan zdrowia;
   • w przypadku reemigrantów i imigrantów – dokument wskazany w załączniku nr 3 Regulaminu;
   • w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, bezrobotnych, które nie figurują w publicznych rejestrach (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) – zaświadczenie z ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek.

Projektodawca weryfikuje czy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu Kandydat nie prowadził działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie CEIDG i KRS).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu.  

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu:
OTREK Training and Consulting Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10
w godz. 09.00 -14.00

W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów
e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od kandydata/tki, który/a pojawił/a się w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu.

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki Adres
telefon  

Zgłoszenie do projektu „Przedsiębiorczy Dolny Śląsk” – NIE OTWIERAĆ    

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o.
53-609 Wrocław,
ul. Fabryczna 10

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1. Regulamin Projektu - Zmiana
  2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia
  3. Oświadczenie uczestnika projektu dot. udziału w innym projekcie
  4. Oświadczenie uczestnika projektu - RODO
  5. Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny – Zmiana
  6. Załącznik nr 3 Dokumenty poświadczające status imigranta i reemigranta – jeśli dotyczy
  7. Zaświadczenie z ZUS – w przypadku osób biernych zawodowo, bezrobotnych, które nie figurują w publicznych rejestrach (niezarejestrowanych w urzędzie pracy)

Dodatkowe dokumenty wymagane przy rekrutacji:

  1. Urzędowe zaświadczenie z PUP w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne
  2. Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia – dla osób pracujących
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy

Pozostałe dokumenty w Projekcie:

  1. Załącznik nr 4 Karta Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego
  2. Załącznik nr 5 Karta Oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego
  3. Załącznik nr 6 Formularz oceny i diagnozy potrzeb szkoleniowych
  4. Załącznik nr 7 Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowych
  5. Załącznik nr 8 Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem
  6. Załącznik nr 8b Oświadczenie o pomocy de minimis
  7. Załącznik nr 8c Formularz informacji o pomocy de minimis
  8. Załącznik nr 8d Zestawienie towarów i usług
  9. Załącznik nr 8e Dokumenty dotyczące potencjału uczestnika projektu
  10. Załącznik nr 8f Oświadczenia uczestnika projektu do wniosku
  11. Załącznik nr 9 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem
  12. Załącznik nr 10 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem
  13. Załącznik nr 11 Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego
  14. Załącznik nr 11 – 4 Oświadczenie o pomocy de minimis
  15. Załącznik nr 11 – 5 Formularz informacji o pomocy de minimis
  16. Załącznik nr 12 Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
  17. Załącznik nr 12 – 1 Oświadczenie o pomocy de minimis
  18. Załącznik nr 12 – 2 Formularz informacji o pomocy de minimis
  19. Załącznik nr 13 Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
  20. Załącznik nr 14 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego
  21. Zasady zwrotu kosztów za przejazd na szkolenia

Kontakt do Kierownika Projektu:

dr Agata Kozioł

tel. 607 907 957 ; 71 356 50 89

mail: szkolenia1@otrek.com.pl

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies