Projekty wartościowania stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk pracy to obiektywny proces kreatywnego określania złożoności, trudności i wymagań treści pracy na danym stanowisku i ustalenie jej relatywnej wartości dla firmy. Sens wartościowania stanowisk pracy przedstawia poniższy schemat:

Wartości pieniężne są jednym z fundamentalnych instrumentów kierowania pracownikami dlatego konieczne jest obiektywne wyznaczenie motywacyjnego wynagrodzenia za daną pracę opartego na profesjonalnych i sprawdzonych w praktyce metodach organizatorskich. Wartościowanie stanowisk pracy to jedno z podstawowych narzędzi organizatorskich możliwych do zastosowania w procesie tworzenia sprawiedliwych i motywacyjnych systemów wynagradzania pracowników różnych podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji.

 

Zasadniczym celem procesu wartościowania  powinno być określenie wymagań treści danego stanowiska pracy (trudności, złożoności, odpowiedzialności, wymaganych kompetencji) i ustalenie relatywnej wartości punktowej ocenianego stanowiska. Wartość punktową danego stanowiska można przeliczyć na wartość pieniężną, W wyniku przeprowadzonej oceny można dokonywać zmian w tabelach płacowych lub taryfikatorach kwalifikacyjnych lub określać kierunki tych zmian w przyszłych okresach.

 

Proces wartościowania stanowisk pracy powinien przeprowadzić zespół wewnętrznych specjalistów ze wsparciem konsultantów zewnętrznych. Projekt wartościowania stanowisk pracy powinien być realizowany wg poniższej sekwencji:

 

  1. Powołanie zespołu ds. wartościowania i proces szkolenia.
  2. Przyjęcie metody wartościowania pracy i ustalenie właściwych wag kryteriów dla danej firmy.
  3. Weryfikacja struktury organizacyjnej i opisów stanowisk pracy w firmie.
  4. Punktowa ocena stanowisk – analiza treści pracy.
  5. Obliczanie sumy punktów uzyskanych z wyceny pracy według każdego kryterium.
  6. Uszeregowanie stanowisk wg uzyskanych ocen punktowych.
  7. Budowa kategorii zaszeregowań, tabel płac i taryfikatora kwalifikacyjnego.
  8. Zakwalifikowanie poszczególnych stanowisk do odpowiednich kategorii zaszeregowania.

 

PRZYKŁAD OPISU I PUNKTACJI PODSTAWOWYCH KRYTERIÓW WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY

Na podstawie wyników wartościowania stanowisk pracy można budować adekwatny do stopnia trudności i złożoności stanowisk pracy taryfikator kwalifikacyjny oraz tabelę wynagrodzeń. Ze względu na specyfikę różnych podmiotów gospodarczych nie można powielać wyników wartościowania stanowisk pracy uzyskanych w jednym podmiocie
i przenosić go wprost do innego podmiotu gospodarczego.

 

W ostatnich latach zespół konsultantów OTREK T&C zrealizował wspólnie z zespołami specjalistów wewnętrznych firm kilka projektów wartościowania stanowisk pracy (głownie dla firm samorządowych i prywatnych firm produkcyjno-usługowych), których wyniki wartościowania posłużyły do zmian w systemach wynagradzania i motywowania pracowników jak również do projektowania strategii i polityki personalnej na następne lata.

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies