Zatrudnianie cudzoziemców w 2020 roku w dobie coronawirusa
Termin:
2020-06-30 - 2020-06-30
Miejsce:
Szkolenie online w formie Webinarium
Cena:
230,00 PLN + 23% VAT
Wykładowcy:
Trener, konsultant OTREK-u , absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oraz Uniwersytetu Opolskiego Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji przepisów dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. SPECJALIZACJA TRENERSKA 1) Prawo Pracy 2) Czas pracy 3) Czas pracy kierowców 4) Mobbing i dyskryminacja 5) Związki zawodowe 6) Społeczni Inspektorzy Pracy 7) Wynagrodzenia – struktury, systemy wynagrodzeń 8) Agencje Zatrudnienia
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia
Zapraszamy na webinarium, na temat tj. Zatrudnianie cudzoziemców w 2020 roku w dobie coronawirusa Szkolenie/Webinarium odbędzie się w godz. od 09.00 do 12.00 O godz 10.30 do 10.45 przewidujemy krótką przerwę Cel: Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców zarówno na podstawie oświadczeń jak i zezwoleń na pracę. Szkolenie zostało przygotowane jako praktyczny poradnik jak zatrudniać dla osób początkujących jaki specjalistów w tym zakresie. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy. Omówiona zostanie problematyka zatrudnienia cudzoziemców z Ukrainy. Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac, właścicieli firm, jak i biur rachunkowych chcących zatrudnić cudzoziemców. Korzyści: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli na odpowiednie postępowanie z cudzoziemcami zamierzającymi podjąć zatrudnienie, bądź pracującymi na terytorium Polski. W celu zapisania się na szkolenie/webinarium należy wypełnić formularz zgłoszeniowy – https://www.otrek.com.pl/pliki-do-pobrania/ i dokonać opłaty na konto w SANTANDER  BANK POLSKA S.A. nr 85 1090 2398 0000 0001 1426 1336 Cena: 230,00 PLN + 23% VAT Dla firm/instytucji , które finansują szkolenie ze środków publicznych , cena bez VAT-u

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 

Kontakt: IWONA ORKISZ tel. 71/356 50 89 email: szkolenia@otrek.com.pl

1.    Najnowsze zmiany wprowadzone w konsekwencji coronowirusa •       przedłożenia prawa pobytu

 •       legalne wykonywanie pracy – przedłużenie terminów oświadczeń i zezwoleń na pracę

 •       problemy ze zmianą treści oświadczeń i zezwoleń na pracę

 •       praktyczne sposoby legalnego zatrudniania w przypadku zmiany wymiarów etatu i wynagradzania 


2.   Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy •       wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania

 •       pracownicy z terenu UE i z poza terenu UE

 •       pracownicy tymczasowi delegowani do RP

 •       inne formy wykonywania pracy lub zarządzania/nadzorowania w ramach spółek i działalności gospodarczych

 •       wyłączenia z zakresu stosowania unormowań dot. delegowania pracowników do RP


3.    Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP •       osoby/pracownicy zwolnieni z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy

 •       kategorie pracowników od których jest wymagane zezwolenie na pracę

 •       pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP


4.    Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce •       regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni ostatniej dekady

 •       swoboda przepływu pracowników

 •       procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu

 •       zezwolenia na zatrudnienie

 •       dokumentacja


5.    Agencje Pracy delegujące pracowników tymczasowych na teren RP – na co zwracać uwagę przy współpracy?


6.    Zasady zawierania umów z cudzoziemcami na podstawie różnych tytułów pobytowych - Nowe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców •       definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca

 •       wynagrodzenia cudzoziemców

 •       umowy cywilnoprawne/umowy o pracę cudzoziemców

 •       Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca

 •       Wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców

 •       WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom


7.    Zezwolenie na pracę krótkoterminową i sezonową cudzoziemca •       normy i wymiar czasu pracy

 •       okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego

 •       wymiar urlopu wypoczynkowego

 •       ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym

 •       ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia i dodatku)

 •       bezpieczeństwo i higiena pracy

 •       ochrona pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego

 •       wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy przez dziecko

 •       przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu o których mowa w art. 11 Kodeksu pracy

 •       wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych


8.    Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników •      kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali nałożonych na nich obowiązków.

 •      kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij
Najnowsze szkolenia