Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019r
Termin:
2019-04-05 - 2019-04-05
Miejsce:
Hotel SKARBEK , ul. Budowniczych LGOM 20, 59-300 Lubin
Cena:
525,00 zł + VAT
Wykładowcy:
stały trener i konsultant „OTREK”-u, specjalizuje się w zakresie zagadnień dot. ZFŚŚ, pod dochodowego od osób fizycznych, związków zawodowych, rad pracowników. Prowadzi szkolenia dla podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia
 

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności prowadzenia spraw związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019r.

 

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i osoby zarządzające w imieniu pracodawcy, służby kadrowe, finansowe i socjalne, związki zawodowe, socjalni reprezentanci pracowników, przedstawiciele firm zajmujących się kadrową obsługą firm i outsourcingiem kadrowo-płacowym.

 

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie obejmuje 1 dzień, tj. 7 h dydaktycznych i będzie zrealizowane w godzinach 9.00 – 15.15

 

Materiały szkoleniowe:

 • Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w formie obszernego opracowania (145 str.), zawierające: ujednolicone teksty aktów prawnych (ustawa, akty  wykonawcze do ustawy oraz  ponad 50 wyciągów  z innych aktów prawnych,  dotyczących ZFŚS – wg aktualnego stanu prawnego),
 • komentarz do ustawy w formie odpowiedzi na pytania (166 pytań i odpowiedzi),
 • wzory dokumentów wymienione w pkt. 2 programu uwzględniające aktualny stan prawny (z nowymi kwotami odpisów  obowiązkowych i uznaniowych na ZFŚS w  roku 2019).

 

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi 525,00 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, lunch oraz certyfikat.

 

Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z jednej firmy udzielamy upustu w wysokości 5%  

Przy oświadczeniu, iż szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych, opłata bez podatku VAT.

 

Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej, tj. dla pracowników jednej firmy. Warunki (cena, miejsce, czas, wymiar) do uzgodnienia.

 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty na konto:

Santander Bank Polska S.A., nr: 85 1090 2398 0000 0001 1426 1336

 

Opiekun szkolenia:

Iwona Orkisz

tel./fax. 71/ 356 50 89

e mail: szkolenia@otrek.com.pl

POBIERZ OFERTĘ

 

Program merytoryczny:

 1. Zmiany w przepisach ustawy o zfśs i innych ustawach, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., w tym dotyczące wysokości odpisów na Fundusz.

 

 1. Szczegółowe omówienie wszystkich dokumentów związanych z prowadzoną zakładową działalnością socjalną na przykładach opracowanych wzorów (propozycji), tj.:

 

 • zarządzenie pracodawcy wprowadzające Regulamin (zmiany do Regulaminu) oraz powołujące Komisję Socjalną,
 • Regulamin Funduszu;
 • załączniki do Regulaminu, tj.:

         a/ informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej składana przez uprawnionego zamierzającego                    skorzystać, w danym roku z ulgowych  świadczeń  z Funduszu, uwzględniająca wymogi wynikające
             z   przepisów RODO,

         b/  tabele wysokości dopłat do różnych form prowadzonej działalności (7 tabel ),

        c/ wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu z objaśnieniami dot. ustalania dochodów, od których                     zależy  wysokość świadczenia, w tym dochodów z działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, tzw.                programu 500+ itp., uwzględniający wymogi wynikające z przepisów RODO,

        d/  umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z załącznikami,

        e/  plan dochodów i wydatków Funduszu (preliminarz) na poszczególne cele i rodzaje działalności na dany                rok;

        f/   upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, pracowników i osób uprawnionych do korzystania                z pomocy socjalnej, dla członków Komisji Socjalnej, uwzględniające wymogi wynikające z przepisów                    RODO,

 •    pozostałe dokumenty nie stanowiące załącznika do Regulaminu, tj.:

        a/    arkusze kalkulacyjne ustalania planowanego i rzeczywistego (wykonanego) przeciętnego zatrudnienia                  dla celów naliczenia
            odpisów z objaśnieniami dot. metod wyliczania (3 metody statystyczne),

        b/  arkusze ustalania wysokości odpisu wg planowanego i rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w tym                  korekta  naliczonego  planowanego odpisu na koniec roku kalendarzowego,

        c/  karta ewidencyjna uprawnionego do korzystania z Funduszu,

        d/ umowa o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej przez dwóch i więcej pracodawców.

 

 1. Omówienie pozostałych zagadnień związanych z Funduszem, a dotyczących m.in. :

         

 1/ nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych z Funduszu, które po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. nie stanowią przychodu pracownika (np. dopłaty do imprez integracyjnych, wycieczek, pikników itp.) oraz świadczeń pieniężnych i rzeczowych stanowiących przychody pracownika, zwolnionych z podatku – w tym najnowsze interpretacje organów skarbowych, potwierdzające zwolnienie z podatku lub niewystąpienie u pracownika przychodu otrzymującego takie świadczenia;

 2/  zmiany wprowadzone, od 1 stycznia 2018 r., w zakresie zwolnień z podatku świadczeń finansowanych    ze środków ZFŚS, a wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT (zmiana niektórych przepisów dotyczących zwolnień oraz podwyższenie tylko samych limitów pozostałych zwolnień bez zmiany przepisów);

 3/ skutków w zakresie oskładkowania  składkami ZUS świadczeń finansowanych z Funduszu, a przyznanych  niezgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w świetle kontroli ZUS w tym zakresie oraz najnowsze (zmienione) stanowiska ZUS w zakresie finansowania niektórych świadczeń grupowych o powszechnej dostępności (np. imprezy i spotkania integracyjne, pikniki itp.);

 4/ współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi reprezentatywnymi i niereprezentatywnymi,  w świetle nowych przepisów  ustawy o związkach zawodowych, a obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. oraz z reprezentantem załogi  (w przypadku braku związku), w zakresie prowadzonej  działalności socjalnej w zakładzie;

        5/ wpływu nowych przepisów RODO na prowadzoną przez pracodawcę działalność socjalną w  zakładzie;

         6/ ochrony wynagrodzenia  przy  potrąceniach spłacanych rat pożyczek mieszkaniowych (potrącenia na               wniosek pracownika), w świetle art. 91 ust. 2 pkt. 2 i art. 871 Kodeksu pracy (znowelizowanego od 1                       stycznia 2019 r. w związku z wprowadzeniem  nowej ustawy o pracowniczych planach kapitałowych);

          7/ administrowania środkami Funduszu a odpowiedzialnością wykroczeniową oraz finansową                                pracodawcy.

 

 1. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące pozostałych zagadnień nie wymienionych
  w programie.
Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij