WSZYSCY PRACUJEMY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

VIII. Rynek pracy

8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Nr projektu: RPDS.08.02.00-02-0129/18

WSZYSCY PRACUJEMY

Zapraszamy osoby w wieku min. 30 lat, pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego. W ramach projektu realizowane będą zadania wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia, szkolenia, staże zawodowe oraz zatrudnienie finansowane ze środków UE.

 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Oferowane przez Betterfield Spółka Cywilna Magdalena Helman-Barylska Sylwia Szczepańska-Dvalishvili i OTREK Training and Consulting Sp. z o. o. wsparcie adresowane jest do osób w wieku min. 30 lat, pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego.

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych, biernych zawodowo, osób w wieku 50+, osób niepełnosprawnych.

CO OFERUJEMY?

W ramach projektu zapewniamy:

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 2. Wsparcie psychologiczne w zakresie projektu
 3. Szkolenia podnoszące kwalifikacje i nabycie kompetencji
 4. Stypendium szkoleniowe
 5. Warsztaty aktywizacji zawodowej
 6. Pośrednictwo pracy
 7. Staże zawodowe
 8. Zatrudnienie na umowę o pracę finansowane ze środków projektu na co najmniej 7 miesięcy
 9. Wsparcie przy zakładaniu własnej działalności oraz wsparcie finansowe na 6 miesięcy prowadzenia działalności
 10. Zwrot kosztów dojazdów na aktywności oferowane w projekcie

Zakres szkoleń oraz oferowane możliwości podjęcia zatrudnienia będą wynikały z Indywidualnego Planu Działania, które pozwoli wskazać indywidualne predyspozycje Uczestnika. Po zakończeniu szkoleń Uczestnicy uzyskają stosowane zaświadczenia.

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY. Uczestnicy szkoleń otrzymają dodatkowo STYPENDIUM SZKOLENIOWE oraz ZWROT KOSZTÓW DOJAZDÓW.

W celu zapewnienia skuteczności procesu nauczania oraz komfortu w czasie realizowanych zajęć Organizator zapewnia uczestnikom doświadczonych trenerów, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad oraz zwrot kosztów dojazdu do/z miejsca szkolenia dla części Uczestników/czek mieszkających poza miejscem realizacji szkoleń (lub organizację transportu specjalnego w przypadku osób
z niepełnosprawnością).

JAK MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się  z zasadami udziału, wypełnić i dostarczyć wymagane dokumenty aplikacyjne.

 1. Wszyscy pracujemy_Regulamin
 2. Wszyscy pracujemy_Deklaracja uczestnictwa
 3. Wszyscy pracujemy_Formularz zgłoszeniowy
 4. Wszyscy pracujemy_Umowa uczestnictwa
 5. Wszyscy pracujemy_Oświadczenie_Dane Osobowe

KONTAKT

Agata Kozioł, Kierownik projektu z ramienia OTREK – pośrednik pracy; tel. 607 907 957; email: szkolenia1@otrek.com.pl

Iwona Orkisz, tel. 601 771 438; szkolenia@otrek.com.pl

Henryk Szymański; tel. 603765 751; projekty@otrek.com.pl