Zatrudnianie cudzoziemców w 2022

Cena:

450 zł (Netto)

Prowadzący Daniel Pałyga
Zatrudnianie cudzoziemców w 2022

Terminy i miejsce szkolenia

Data szkolenia Miejsce
18.10.2022 On-line

Masz pytania?

Opis szkolenia

Cele

Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców zarówno na podstawie oświadczeń jak i zezwoleń na pracę. Na szkoleniu będą poruszone także tematy dotyczące najnowszych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców w 2022 r. - zmiana ustaw oraz najnowszych rozwiązań w zakresie zatrudniania uchodźców z Ukrainy. Szkolenie zostało przygotowane jako praktyczny poradnik jak zatrudniać dla osób początkujących jak i specjalistów w tym zakresie. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Adresaci

Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

 

Program szkolenia

 

 1. Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy - możliwości i ograniczenia -
   • status
   • zatrudnianie
   • znaczenie numeru pesel dla wsparcia uchodźców
 1. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
  • zmiany w procedurze w zakresie uproszczenia zapewnienia legalnego pobytu i/lub pracy
  • wydłużenie okresu obowiązywania oświadczeń do 24 miesięcy
  • wprowadzenie „gwarantowanego wynagrodzenia” dla cudzoziemca
  • określenie terminów rozpatrywania wniosków o pobyt stały i dla rezydentów UE
  • wydłużenie okresu na zgłaszanie podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemca do Urzędu Pracy
 2. Zmiany wprowadzone w konsekwencji coronowirusa
  • przedłożenia prawa pobytu
  • legalne wykonywanie pracy – przedłużenie terminów oświadczeń i zezwoleń na pracę
 3. Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy
  • wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania
  • pracownicy z terenu UE i z poza terenu UE
  • pracownicy tymczasowi delegowani do RP
  • inne formy wykonywania pracy lub zarządzania/nadzorowania w ramach spółek i działalności gospodarczych
  • wyłączenia z zakresu stosowania unormowań dot. delegowania pracowników do RP
 4. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP
  • osoby/pracownicy zwolnieni z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy
  • kategorie pracowników od których jest wymagane zezwolenie na pracę
  • pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP
 5. Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce
  • regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni ostatniej dekady
  • swoboda przepływu pracowników
  • procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
  • zezwolenia na zatrudnienie
  • dokumentacja
 6. Zasady zawierania umów z cudzoziemcami na podstawie różnych tytułów pobytowych - przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców
  • definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca
  • wynagrodzenia cudzoziemców
  • umowy cywilnoprawne/umowy o pracę cudzoziemców
  • Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca
  • Wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
  • Kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom
 7. Zezwolenie na pracę krótkoterminową i sezonową cudzoziemca
 8. Delegowanie pracowników na teren RP
  • normy i wymiar czasu pracy
  • okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego
  • wymiar urlopu wypoczynkowego
  • ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym
  • ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia i dodatku)
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • ochrona pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego
  • wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy przez dziecko
  • przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu o których mowa w art. 11 Kodeksu pracy
  • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
 9. Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników
  • kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali nałożonych na nich obowiązków.
  • kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej

Harmonogram szkolenia

09.00 - 10.30    Zajęcia
10.30 - 10.45    Przerwa
10.45 - 12.15    Zajęcia
12.15 -  12.30   Przerwa
12.45  -  14.15   Zajęcia

Zapisz się online

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych informacji.

Chcę otrzymać fakturę
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystujemy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies