Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek (w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa)
Termin:
2018-04-27 - 2018-06-23
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
2990,00 PLN + 23% VAT
Wykładowcy:
Zespół trenerów: doświadczeni prawnicy i ekonomiści, nauczyciele akademiccy i praktycy gospodarczy oraz eksperci.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Celem kursu jest:

Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności analitycznych z zakresu prawa, ekonomii i finansów niezbędnych do sprawowania funkcji członka rady nadzorczej spółek w tym także spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 

Adresaci:

Kurs skierowany jest do:

 • członków i kandydatów do rad nadzorczych spółek,
 • członków zarządów spółek lub innych osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach w spółkach,
 • dla przedstawicieli pracowników sprawujących wybieralne funkcje.

 

Program kursu jest zgodny z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259) i obejmuje zakres merytoryczny zgodny z wymogami przewidzianymi dla uczestników przystępujących do egzaminu państwowego dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, także JSSP.

 

Uczestnicy kursu otrzymują kodeks spółek handlowych z komentarzem oraz komplet autorskich materiałów szkoleniowych opracowanych przez trenerów. W czasie przerw w zajęciach uczestnicy otrzymują ciepłe i zimne napoje.

 

Terminy sesji szkoleniowych:

I sesja – 27-28 kwietnia 2018 roku

II sesja – 11-12 maja 2018 roku

III sesja – 25-26 maja 2018 roku

IV sesja – 01-02 czerwca 2018 roku

V sesja – 15-16 czerwca 2018 roku

VI sesja – 22-23 czerwca 2018 roku

 

Zajęcia odbywają się w klimatyzowanych salach szkoleniowych Centrum Konferencyjnego WPP we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 (III piętro) i wyposażonych we wszelkie urządzenia multimedialne i dydaktyczne.

 

 Opłata za udział w szkoleniu wynosi 2990 PLN netto. Jeżeli szkolenie uczestnika finansuje instytucja ze środków publicznych wtedy cena netto jest ceną brutto. W pozostałych przypadkach do ceny netto zostanie doliczony VAT wg stawki obowiązującej w momencie dokonywania płatności

 

Zgłoszenia/umowy  do udziału w kursie należy przesłać faxem na nr 71-356 50 90, 71-356 50 91 lub mailem na szkolenia@otrek.com.pl lub szkolenia 2@otrek.com.pl w terminie do dnia 14 kwietnia 2018 roku.

 

PROGRAM RAMOWY  KURSU:

 

 1. Prawo gospodarcze prywatne ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych – 24 h
 • Prawo gospodarcze prywatne ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – podstawowe regulacje
 • Spółki osobowe – przegląd i główne ich cechy.
 • Spółki kapitałowe ze szczególnym uwzględnieniem organów zarządzających tymi spółkami (zarządu i rady nadzorczej).
 • Podstawy restrukturyzacji  przedsiębiorstwa w oparciu o prawo restrukturyzacyjne.
 • Elementy prawa upadłościowego. Upadłość a likwidacja przedsiębiorstwa.
 • Elementy prawa regulującego zasady konkurowania i ochrony konsumentów.
 • Elementy prawa w zakresie dotyczącego zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące prywatyzacji przedsiębiorstw

 

 

 1. Prawo pracy – 8h
 • Podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa pracy.
 • Nawiązanie stosunku pracy.
 • Rodzaje umów o pracę.
 • Formy i tryb rozwiązania umowy o pracę.
 • Prawo pracy w procesie prywatyzacji.
 • Status i funkcje związków zawodowych w przedsiębiorstwie.
 • Prawa i obowiązki związków zawodowych w relacji z pracownikiem i pracodawcą
 • Podstawowe regulacje prawne z zakresu czasu pracy.
 • Układy zbiorowe pracy i systemy wynagradzania pracowników oraz obowiązki pracodawcy w tym zakresie.
 • Urlopy pracownicze.
 • Kary porządkowe.

 

 

 1. Prawa rynku kapitałowego – 8h
 • Rynek kapitałowy – definicja.
 • Rynek papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych.
 • Rynek usług świadczonych przez fundusze inwestycyjne i inne instytucje wspólnego inwestowania.
 • Rynek towarów giełdowych.
 • Rynek pieniężny, system obrotu instrumentami finansowymi, instrumenty rynku pieniężnego.
 • Podział rynku kapitałowego, charakter emisji, stopień formalizacji i sposoby  wykorzystania instrumentów.

 

 

 1. Podstawy ekonomii – 8h
 • Geneza teorii ekonomii.
 • Definicja gospodarności.
 • Metody analizy ekonomicznej.
 • Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna.
 • Mikroekonomia – rynek towarów i usług, rynek kapitałowy.
 • Makroekonomia – produkt narodowy, cykl koniunkturalny, budżet państwa, bank centralny, inflacja, bezrobocie i handel zagraniczny.

 

 1. Podstawy zarządzania – 8h
 • Istota zarządzania przedsiębiorstwem, podstawowe pojęcia i metody zarządzania.
 • Funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie).
 • Style zarządzania i kierowanie (styl autokratyczny, styl demokratyczny, styl liberalny, style kierowania).    
 • Zarządzanie jako proces decyzyjny.
 • Strategia przedsiębiorstwa.
 • Planowanie strategiczne.
 • Misja, wizja i cele strategiczne przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie operacyjne.
 • Struktura organizacyjne przedsiębiorstwa, jej rodzaje i funkcje.
 • Systemy oceniania, wynagradzania i motywowania pracowników.

 

 1. Finanse przedsiębiorstw – 16 h
 • Bilans, jako kluczowe sprawozdanie finansowe.
 • Podejmowanie decyzji zarządczych przy wykorzystaniu rachunku zysków i strat.
 • Podejmowanie decyzji zarządczych przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych.
 • Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu analizy  wskaźnikowej - jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję  przedsiębiorstwa i czytać przesłanki działań menedżerskich.
 • Zarządzanie kapitałem pracującym.
 • Analiza ryzyka operacyjnego przedsiębiorstwa. Mechanizm działania dźwigni  operacyjnej
 • Analiza ryzyka finansowego. Mechanizm działania dźwigni finansowej.
 • Praktyczna analiza kosztów przedsiębiorstwa.
 • Analiza progu rentowności.
 • Analiza wartości pieniądza w czasie.
 • Analiza i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Planowanie finansowe.
 • Pojęcie i funkcje wyceny przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części.
 • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF.
 • Metody majątkowe.
 • Mieszane i porównawcze metody wyceny.
 • Wycena nieruchomości.

 

 

 1. Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych – 8h
 • Istota i podstawy prawne rewizji finansowej.
 • Sprawozdawczość finansowa jednostkowa i skonsolidowana.
 • Bilans, rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych jako podstawowe sprawozdania finansowe obrazujące sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa.
 • Metody analizy i oceny sprawozdań finansowych.
 • Audyt finansowy.
 • Procedury zamknięcia rocznego.
 • Rewizja finansowa z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Rewizji finansowej rachunku kosztów oraz rachunkowości zarządczej.
 • Polityka bilansowa.
 • Opodatkowanie jednostek gospodarczych.

 

 1. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie – 8h
 • Cel wprowadzania zasad corporate governance.
 • Zasady dobrych praktyk w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek.
 • Zasady dobrych praktyk w funkcjonowaniu zarządów spółek.
 • Zasady dobrych praktyk w funkcjonowaniu zgromadzeń w spółkach.
 • Standardy pracy członków rad nadzorczych spółek.
 • Rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym.

 

 1. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej – 8h
 • Historia i źródła prawa europejskiego.
 • Instrumenty prawne prawa europejskiego.
 • Relacje pomiędzy prawem wspólnotowym a prawem krajowym.
 • Zasada swobodnego przepływu towarów.
 • Wprowadzenie do obrotu.
 • Swobodny przepływ osób.
 • Zasada swobodnego przemieszczania się.

 

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij
Pobierz ofertę