Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek (w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa)
Termin:
2019-05-18 - 2019-05-19
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
2990,00 PLN + 23% VAT
Wykładowcy:
Zespół trenerów: doświadczeni prawnicy i ekonomiści, nauczyciele akademiccy i praktycy gospodarczy oraz eksperci.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Celem kursu jest:

Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności analitycznych z zakresu prawa, ekonomii i finansów niezbędnych do sprawowania funkcji członka rady nadzorczej spółek w tym także spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 

Adresaci:

Kurs skierowany jest do:

 • członków i kandydatów do rad nadzorczych spółek,
 • członków zarządów spółek lub innych osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach w spółkach,
 • dla przedstawicieli pracowników sprawujących wybieralne funkcje.

 

Program kursu wg. nowego programu KPRM  zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259) i obejmuje zakres merytoryczny zgodny z wymogami przewidzianymi dla uczestników przystępujących do egzaminu państwowego dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, także JSSP.

 

Organizacja kursu:

Uczestnicy kursu otrzymują kodeks spółek handlowych z komentarzem oraz komplet autorskich materiałów szkoleniowych opracowanych przez trenerów. W czasie przerw w zajęciach uczestnicy otrzymują ciepłe i zimne napoje.

 Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym ( symulacja egzaminu państwowego ) wydaniem zaświadczeń ukończenia kursu .

Istnieje możliwość po kursie dla chętnych zdawania  egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

Koszt to 850,00 PLN brutto

Egzaminy dla kandydatów na członków organów nadzorczych odbywają się w terminach określonych przez Prezesa Rady Ministrów.

Miejsce: Warszawa, ul. Krucza 36/ Wspólna 6

 

Egzamin państwowy składa się z części pisemnej (test zawierający 150 pytań) i ustnej sprawdzającej wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy w radzie nadzorczej.

Pytania_przykładowe_części_pisemnej_egzaminu

Więcej szczegółów na stronie  https://bip.kprm.gov.pl

 

Czas trwania i termin Kursu:

Kurs obejmuje 96 godzin dydaktycznych.  Zajęcia odbywają się w cyklach 8 godzinnych realizowanych w ciągu 1 dnia w godzinach:

Piątek w godzinach: 14.00-20.45

Sobota w godzinach : 9.00 – 16.00 

Niedziela w godzinach: 9.00 – 16.00

 

Terminy sesji: 

I sesja( sobota – niedziela ) – 18 – 19  maja 2019 roku

II sesja ( piątek – sobota) – 24  – 25 maja 2019 roku

III sesja ( sobota – niedziela ) – 01 – 02  czerwca 2019 roku

IV sesja ( sobota – niedziela ) –  15  – 16  czerwca 2019 roku

V sesja( piątek – sobota ) – 28 – 29 czerwca 2019 roku

VI sesja( sobota  – niedziela ) – 06 – 07  lipca 2019 roku

 

Miejsce realizacji kursu:

Zajęcia odbywają się w klimatyzowanych salach szkoleniowych Centrum Konferencyjnego WPP we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 (III piętro) i wyposażonych we wszelkie urządzenia multimedialne i dydaktyczne.

 

Opłata za kurs:

 Opłata za udział w kursie wynosi 2.990 PLN netto + 23% VAT

 

Jeżeli kurs  uczestnika finansuje instytucja ze środków publicznych wtedy cena netto za kurs jest ceną brutto. 

 

Istnieje możliwość płatności za kurs  w II ratach bez dodatkowych opłat:

 • I rata – 1.495,00 PLN + 23% VAT   – do 13.05. 2019r.
 • II rata – 1.495,00 PLN + 23% VAT – do 27 .06. 2019r.

 

Osoby/kursy, które zgłoszą na kurs trzy i więcej osób otrzymują zniżkę w wysokości 5%

 

Zgłoszenia/umowy  do udziału w kursie należy przesłać  mailem na szkolenia@otrek.com.pl lub szkolenia 2@otrek.com.pl w terminie do dnia 13 maja 2019 roku.

 

Opiekun Kursu

Iwona Orkisz

Dyrektor Placówki Kształcenia Ustawicznego

tel. kontaktowy: 71 356 50 91 ; 601 77 14 38

e-mail: szkolenia@otrek.com.pl

 

POBIERZ OFERTĘ

 

PROGRAM RAMOWY  KURSU:

 

Program kursu jest zgodny z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259) i obejmuje zakres merytoryczny zgodny z wymogami przewidzianymi dla uczestników przystępujących do egzaminu państwowego dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, także JSSP.

 

 1. Prawo gospodarcze prywatne ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych – 24 h
 • Prawo gospodarcze prywatne ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – podstawowe regulacje
 • Spółki osobowe – przegląd i główne ich cechy.
 • Spółki kapitałowe ze szczególnym uwzględnieniem organów zarządzających tymi spółkami (zarządu i rady nadzorczej).
 • Podstawy restrukturyzacji  przedsiębiorstwa w oparciu o prawo restrukturyzacyjne.
 • Elementy prawa upadłościowego. Upadłość a likwidacja przedsiębiorstwa.
 • Elementy prawa regulującego zasady konkurowania i ochrony konsumentów.
 • Elementy prawa w zakresie dotyczącego zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące prywatyzacji przedsiębiorstw

 

 

 1. Prawo pracy – 8h
 • Podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa pracy.
 • Nawiązanie stosunku pracy.
 • Rodzaje umów o pracę.
 • Formy i tryb rozwiązania umowy o pracę.
 • Prawo pracy w procesie prywatyzacji.
 • Status i funkcje związków zawodowych w przedsiębiorstwie.
 • Prawa i obowiązki związków zawodowych w relacji z pracownikiem i pracodawcą
 • Podstawowe regulacje prawne z zakresu czasu pracy.
 • Układy zbiorowe pracy i systemy wynagradzania pracowników oraz obowiązki pracodawcy w tym zakresie.
 • Urlopy pracownicze.
 • Kary porządkowe.

 

 

 1. Prawa rynku kapitałowego – 8h
 • Rynek kapitałowy – definicja.
 • Rynek papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych.
 • Rynek usług świadczonych przez fundusze inwestycyjne i inne instytucje wspólnego inwestowania.
 • Rynek towarów giełdowych.
 • Rynek pieniężny, system obrotu instrumentami finansowymi, instrumenty rynku pieniężnego.
 • Podział rynku kapitałowego, charakter emisji, stopień formalizacji i sposoby  wykorzystania instrumentów.

 

 

 1. Podstawy ekonomii – 8h
 • Geneza teorii ekonomii.
 • Definicja gospodarności.
 • Metody analizy ekonomicznej.
 • Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna.
 • Mikroekonomia – rynek towarów i usług, rynek kapitałowy.
 • Makroekonomia – produkt narodowy, cykl koniunkturalny, budżet państwa, bank centralny, inflacja, bezrobocie i handel zagraniczny.

 

 1. Podstawy zarządzania – 8h
 • Istota zarządzania przedsiębiorstwem, podstawowe pojęcia i metody zarządzania.
 • Funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie).
 • Style zarządzania i kierowanie (styl autokratyczny, styl demokratyczny, styl liberalny, style kierowania).    
 • Zarządzanie jako proces decyzyjny.
 • Strategia przedsiębiorstwa.
 • Planowanie strategiczne.
 • Misja, wizja i cele strategiczne przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie operacyjne.
 • Struktura organizacyjne przedsiębiorstwa, jej rodzaje i funkcje.
 • Systemy oceniania, wynagradzania i motywowania pracowników.

 

 1. Finanse przedsiębiorstw – 16 h
 • Bilans, jako kluczowe sprawozdanie finansowe.
 • Podejmowanie decyzji zarządczych przy wykorzystaniu rachunku zysków i strat.
 • Podejmowanie decyzji zarządczych przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych.
 • Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu analizy  wskaźnikowej - jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję  przedsiębiorstwa i czytać przesłanki działań menedżerskich.
 • Zarządzanie kapitałem pracującym.
 • Analiza ryzyka operacyjnego przedsiębiorstwa. Mechanizm działania dźwigni  operacyjnej
 • Analiza ryzyka finansowego. Mechanizm działania dźwigni finansowej.
 • Praktyczna analiza kosztów przedsiębiorstwa.
 • Analiza progu rentowności.
 • Analiza wartości pieniądza w czasie.
 • Analiza i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Planowanie finansowe.
 • Pojęcie i funkcje wyceny przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części.
 • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF.
 • Metody majątkowe.
 • Mieszane i porównawcze metody wyceny.
 • Wycena nieruchomości.

 

 

 1. Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych – 8h
 • Istota i podstawy prawne rewizji finansowej.
 • Sprawozdawczość finansowa jednostkowa i skonsolidowana.
 • Bilans, rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych jako podstawowe sprawozdania finansowe obrazujące sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa.
 • Metody analizy i oceny sprawozdań finansowych.
 • Audyt finansowy.
 • Procedury zamknięcia rocznego.
 • Rewizja finansowa z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Rewizji finansowej rachunku kosztów oraz rachunkowości zarządczej.
 • Polityka bilansowa.
 • Opodatkowanie jednostek gospodarczych.

 

 1. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie – 8h
 • Cel wprowadzania zasad corporate governance.
 • Zasady dobrych praktyk w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek.
 • Zasady dobrych praktyk w funkcjonowaniu zarządów spółek.
 • Zasady dobrych praktyk w funkcjonowaniu zgromadzeń w spółkach.
 • Standardy pracy członków rad nadzorczych spółek.
 • Rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym.

 

 1. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej – 8h
 • Historia i źródła prawa europejskiego.
 • Instrumenty prawne prawa europejskiego.
 • Relacje pomiędzy prawem wspólnotowym a prawem krajowym.
 • Zasada swobodnego przepływu towarów.
 • Wprowadzenie do obrotu.
 • Swobodny przepływ osób.
 • Zasada swobodnego przemieszczania się.

 

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij