Finanse dla menedżerów nie finansistów ( handlowców, logistyków, marketingowców, kierowników komórek organizacyjnych, pracowników administracji i HR)
Termin:
2018-09-18 - 2018-09-19
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
1450,00 PLN + 23% VAT
Wykładowcy:
Specjalista z zakresu finansów i rachunkowości. Studiował w Polsce na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz na University of Limerick w Irlandii. Współpracuje z firmą konsultingową, gdzie zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji a także wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Jest trenerem biznesu, który z pasją i zaangażowaniem przedstawia złożone problemy w jasny i zrozumiały sposób. W celu podnoszenia swoich kompetencji szkoleniowych ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. Przeprowadził szkolenia otwarte i zamknięte dla kilkudziesięciu polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz prowadzi zajęcia dla menedżerów na studiach MBA. Prowadzi zajęcia w językach polskim i angielskim.
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych finansami i rachunkowością, nie zajmujących się bezpośrednio tą problematyką. W szczególności jest adresowane do właścicieli różnych firm, obecnych lub przyszłych menedżerów każdego szczebla, kierowników, pracowników działów handlowych, produkcyjnych, sprzedaży, marketingu i innych, którzy stykają się z informacją finansową. Od uczestników szkolenia nie jest wymagana znajomość finansów i rachunkowości.

 

Cele szkolenia:

 • Wyjaśnienie podstawowych terminów i koncepcji z zakresu finansów i rachunkowości w firmach,
 • Przedstawienie struktury sprawozdania finansowego i najważniejszych wskaźników opisujących kondycję finansową firmy,
 • Ukazanie podstawowych technik i narzędzi zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej i controllingu
 • Wyjaśnienie stosowanych w praktyce instrumentów oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych

 

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:

 

 • funkcjonowania controllingu w nowocześnie zarządzanej firmie,
 • instrumentów zarządzania finansami,
 • wykorzystania informacji z rachunkowości na potrzeby podejmowania decyzji,
 • analizowania rentowności firmy,
 • badania i sterowania płynnością finansową,
 • planowania finansowego i budżetowania przychodów, kosztów i kapitałów.

 

 

Metodyka zajęć:

 • interaktywne omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do realizacji zadań i symulacji,
 • wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu finansów, controllingu i rachunkowości,
 • liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków oraz symulacje decyzyjne.

 

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi 1.450,00 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w warsztatach, materiały dydaktyczne piśmiennicze, przerwy kawowe oraz zaświadczenie.

W przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z firmy, udzielamy upustu w wysokości 5%

 

 

Kontakt:

Dodatkowych informacji udziela:
Iwona Orkisz Tel. 71/ 356 50 91, email: szkolenia@otrek.com.pl

POBIERZ OFERTĘ

Program merytoryczny:

1. Rola finansów we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą – krótkie wprowadzenie

 

 • Fundamentalne pojęcia dotyczące finansów i kosztów działalności – jak rozróżnić koszty stałe od zmiennych, pośrednie od bezpośrednich itp.
 • Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza i controlling – podstawowe różnice i konsekwencje praktyczne
 • Elementy sprawozdania finansowego – bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych

 

2. Analiza finansowa w controllingu i zarządzaniu finansami

 

 • Analiza rentowności – jak zbadać zyskowność firmy w relacji do przychodów ze sprzedaży, zainwestowanych aktywów
 • Ocena rentowności kapitału
 • Analiza płynności – jak ocenić zdolność do regulowania zobowiązań w ujęciu statycznym i dynamicznym
 • Analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi
 • Analiza finansowania i zadłużenia – jak zbadać strukturę i zastosowanie kapitałów zaangażowanych w działalność firmy

 

3. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu rentownością kapitału spółki

 

 • Ocena rachunku wyników – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy i rentowność firmy, jak można sterować wynikiem finansowym?
 • Analizy rentowości – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?
 • Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?
 • Wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w controllingu – jak fluktuacje popytu i sprzedaży wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego?
 • Wrażliwość progu rentowności – jak decyzje podejmowane w innych działach (np. produkcja, sprzedaż) wpływają na próg rentowności

 

4. Analiza inwestycji w zarządzaniu finansami

 

 • Procedury budżetowania kapitałów – jaka jest sekwencja działań wykonywanych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
 • Zmiana wartości pieniądza w czasie – jak dyskontować przepływy pieniężne i doprowadzać je do porównywalności (wartość przyszła, wartość obecna, kapitalizacja, strumienie płatności)
 • Kryteria oceny projektów inwestycyjnych
 • Proste metody oceny projektów inwestycyjnych:

          -  księgowa stopa zwrotu ARR

          -  prosty okres zwrotu PP

 • Złożone metody oceny projektów inwestycyjnych:

          -  zdyskontowany okres zwrotu DPP,

          -  wartość bieżąca netto NPV,

         -   wewnętrzna stopa zwrotu IRR,

         -    indeks zyskowności PI,

 • Ryzyko w ocenie projektów inwestycyjnych.

 

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij