Faktury VAT – kompendium wiedzy
Termin:
2019-08-30 - 2019-08-30
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
590 zł netto + 23 % VAT
Wykładowcy:
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Celem szkolenia jest:

przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT.

Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie oraz te, które mają obowiązywać od roku 2019, – w tym zasady stosowania mechanizmu płatności podzielonych (split payment).

Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne informacje dotyczące stosowania e-faktur, wystawiania i korygowania faktur VAT, a także sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej.

Adresaci szkolenia:

 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy działów sprzedaży
 • osoby zajmujące się dokumentowaniem oraz rozliczaniem transakcji na gruncie podatku VAT

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa jeden dzień, tj. 7 godzin dydaktycznych – 09.00-15.15

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi 590, 00 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne piśmiennicze, przerwy kawowe oraz zaświadczenie.

Cena obejmuje:

 • Zajęcia dydaktyczne – 7 godzin
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwa kawowa oraz lunch
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Kontakt:

KATARZYNA  ALEKSANDROWICZ ;  IWONA ORKISZ

tel. 71/ 356 50 89 ; 601 77 14 38

szkolenia2@otrek.com.pl; szkolenia@otrek.com.pl


 1. Faktury – wprowadzenie • definicja faktury,

 • znaczenie faktury w rozliczeniu podatku VAT,

 • przepisy ustawy o VAT regulujące zasady wystawiania faktur,

 • różnica między fakturą „papierową” a „elektroniczną”


 


2. Zasady i terminy wystawiania faktur • kto jest zobowiązany do wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,

 • faktura wystawiana przez nabywcę (autofakturowanie),

 • faktury dokumentujące sprzedaż rozliczaną w ramach „odwrotnego obciążenia”,

 • w jakich sytuacjach czynność dokumentowana jest fakturą, a w jakich notą księgową,

 • „pusta faktura” i jej skutki,

 • sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,

 • „faktury wewnętrzne”, „faktury uproszczone”, faktury „VAT-RR”, faktury metoda kasowa,

 • „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie),

 • elementy jakie winna zawierać faktura,

 • faktury dokumentujące otrzymaną zaliczkę, zadatek, przedpłatę,

 • dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca, WNT oraz świadczeń nabytych w ramach odwrotnego obciążenia,

 • elementy jakie winna zawierać faktura – omówienie,

 • terminy wystawiania faktur, (zasady ogólne, sprzedaż wydawnictw, usługi drukowania wydawnictw, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, dostawa „mediów”,

 • sposoby i terminy korygowania wystawionych faktur,

 • faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania,

 • duplikat faktury – w jakich sytuacjach podmiot jest zobowiązany do jego wystawienia i elementy które winien zawierać,

 • faktury wystawiane w walucie obcej – zasady stosowania kursów walut,

 • faktury w wersji elektronicznej (e-faktury), zasady przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,

 • zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym i skarbowym,

 • okres, przez który należy przechowywać faktury, faktura papierowa przechowywana w wersji elektronicznej i odwrotnie,


3. Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego • określenie daty powstania obowiązku podatkowego,

 • co należy rozumieć pod pojęciem daty wykonania czynność podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT,

 • data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego, 

 • w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,


4. Jednolity plik kontrolny


5. Faktura jako źródło podatku naliczonego • terminy w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

 • błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,

 • w jakich sytuacjach nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty odliczonego podatku naliczonego,

 • przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia VAT,


6. Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą • Kodeks karny – jakie nieprawidłowości związane z wystawionymi fakturami są penalizowane, kto ponosi konsekwencje karne i finansowe, w jakich przypadkach można uniknąć odpowiedzialności lub obniżyć wysokość kary,

 • Kodeks karny skarbowy – różnica między fakturą nierzetelną a fakturą wadliwą, zakres odpowiedzialności dla osób wystawiających i posługujących się takimi fakturami,


7. Dyskusja – pytania słuchaczy.

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij