ZDROWE ZARZĄDZANIE

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Nr projektu: WND-POWR.05.02.00-00-0027/18

„ZDROWE ZARZĄDZANIE”

Zapraszamy osoby wykonujące czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia na bezpłatne, wysokiej jakości szkolenia z zakresu efektywnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz na szkolenia z zakresu Hospital Based Health Technology Assessment.

 

 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Oferowane przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  i OTREK Training and Consulting Sp. z o. o. szkolenia adresowane są do  osób wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia jak również do przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących.

Szkolenia przeznaczone są dla szerokiego kręgu pracowników administracyjnych ochrony zdrowia.
W szkoleniach mogą także uczestniczyć pracownicy, którzy łączą funkcje stricte zdrowotne z funkcjami administracyjnymi
i zarządczymi, np. ordynator oddziału czy też pielęgniarka oddziałowa, pod warunkiem ,że na danym stanowisku rzeczywiście realizowane są funkcje administracyjne, zarządcze, organizacyjne lub kierownicze.

Uczestnikami projektu mogą być osoby  wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia z województw: dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego lub małopolskiego.

 

CO OFERUJEMY?

 W ramach projektu zapewniamy udział w dwóch szkoleniach:

  1. Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia– 64 godziny.
  2. Szkolenie z zakresu HB – HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

Szkolenia z zakresu HB – HTA dedykowane są osobą zainteresowanych ww. tematyką, które uczestniczyły w szkoleniach z zakresu efektywnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Uczestnictwo w projekcie jest szansą rozwoju zawodowego. Udział w szkoleniach pozwoli na zdobycie kompetencji oraz wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami systemu ochrony zdrowia oraz HB – HTA, co przyczyni się do wzmocnienia potencjału własnego Uczestnika/czki projektu, jak również instytucji, dla której pracuje.

Warto podkreślić, że po zakończeniu szkoleń Uczestnicy/czki uzyskają stosowane zaświadczenia.

 

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY.

W celu zapewnienia skuteczności procesu nauczania oraz komfortu w czasie realizowanych zajęć Organizator zapewnia uczestnikom doświadczonych trenerów, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad oraz zwrot kosztów dojazdu do/z miejsca szkolenia dla części Uczestników/czek mieszkających poza miejscem realizacji szkoleń (lub organizację transportu specjalnego w przypadku osób
z niepełnosprawnością). Dla osób, które będą dojeżdżały na szkolenia pow. 50 km od miejsca zamieszkania oferujemy możliwość zakwaterowania w pokojach jedno lub dwuosobowych.

JAK MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się  z zasadami udziału, wypełnić i dostarczyć wymagane dokumenty aplikacyjne.

Regulamin udziału w projekcie – do pobrania

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

Kwestionariusz badania luki kompetencyjnej – do pobrania