Akademia przedsiębiorczych kobiet
RPDS.08.03.00-02-0054/16
O projekcie
O projekcie

Przedmiotem projektu są działania aktywizacyjne skierowane do 15 bezrobotnych i 30 biernych zawodowo kobiet w wieku 30+ zamieszkałych w powiatach: jaworskim, kamiennogórskim, lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim, ząbkowickim. Kobiety z terenów miejskich będą stanowiły 60 % uczestniczek, a z wiejskich 40 %. Grupami preferowanymi w projekcie będą kobiety wychowujące co najmniej 1 dziecko oraz kobiety niepełnosprawne.

Do projektu będą kwalifikowane kobiety posiadające koncepcję własnej działalności gospodarczej, posiadające predyspozycje do jej wykonywania i chcące założyć własną działalność gospodarczą. Uczestniczki projektu zostaną objęte wsparciem w postaci szkoleń grupowych (88 h) w zakresie: Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Podstawy księgowości, Kadry i płace, Ubezpieczenia społeczne i BHP w przedsiębiorstwie, Monitoring negocjacje sprzedaż, Zasady tworzenia biznesplanu oraz doradztwem indywidualnym (2 h) w zakresie budowy biznesplanu.

W efekcie wsparcia 36 uczestniczek otrzyma dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości nie większej niż 23 398,68 PLN. Uczestniczki, które otrzymają dotację zostaną również objęte wsparciem pomostowym finansowym w kwocie miesięcznej nie większej niż 1 850 PLN dla jednego przedsiębiorcy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Uczestniczki będą zobowiązane do utrzymania działalności gospodarczych utworzonych w ramach projektu przez okres minimum 12 miesięcy. Fakt prowadzenia działalności przez minimalny wymagany okres oraz sposób jej prowadzenia będzie monitorowany i kontrolowany przez Beneficjenta.

Kontakt

Biuro Projektu:

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o.,
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
(II p. pok. 206 i 206 A)
Tel/fax +48 356-50-89,
+48 607-907-957,
+48 609-502-546,
e-mail szkolenia2@otrek.com.pl,
biuro@otrek.com.pl,

Do pobrania
Aktualności

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, jako beneficjent projektu

 

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET
(projekt nr RPDS.08.03.00-02-0054/16)

 

podaje do publicznej wiadomości że od dnia 01 marca 2017 roku do dnia 6 kwietnia 2017 roku prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla uczestniczek projektu zgodnie z obowiązującym regulaminem dostępnym na stronie internetowej projektu.

 

Wnioski należy składać w wersji papierowej wg obowiązującego w regulaminie wzorca w biurze projektu we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10, II piętro, pokój 206 w zamkniętej kopercie oznaczonej jako „Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, projekt Akademia Przedsiębiorczych Kobiet nr RPDS.08.03.00-02-0054/16

Projekt „Akademia Przedsiębiorczych Kobiet” RPDS.08.03.00-02-0054/16 realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.