AKADEMIA KADR I PŁAC
Termin:
2020-04-23 - 2020-06-26
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP , Wrocław , ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena:
3590,00 + 23% VAT , w przypadku płatności za szkolenie w co najmniej 70% ze srodków publicznych - szkolenie zwolnione z VAT-u
Wykładowcy:
Informacje
Program
Formularz zgłoszenia

Adresaci Akademii: Do udziału  zapraszamy przede wszystkim pracowników działów kadr i płac, osoby prowadzące w firmach samodzielnie sprawy pracownicze oraz kandydatów do pracy w działach kadr i płac.

Celem AKADEMII jest:

 1. przygotowanie uczestników KURSU od podstaw do pracy w dziale kadr i płac,
 2. przekazanie uczestnikom wiedzy nt  organizacji i realizacji zadań w  dziale kadr i płac,
 3. nauczenie praktycznego  opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. przekazanie praktycznej wiedzy  prowadzenia spraw związanych z wynagradzaniem pracowników, w tym tak ważnych aspektów, jak sprawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
 5. nauczenie uczestników sporządzania listy płac i rozliczeń z ZUS-em  przy wykorzystaniu  programów  komputerowych

AKADEMIA w znacznej części ma charakter warsztatowy, co daje gwarancję praktycznego opanowania umiejętności niezbędnych dla każdego pracodawcy.

AKADEMIA kończy się testem sprawdzającym wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć.

AKADEMIA kończy się uroczystym wręczeniem CERTYFIKATÓW.

Czas trwania i termin AKADEMII:

AKADEMIA obejmuje 77 godzin dydaktycznych.  Zajęcia odbywają się w cyklach 8 godzinnych realizowanych w ciągu 1 dnia w godzinach 09.00 – 15.15

Terminy sesji: 

I – II sesja ( czwartek- piątek ) – 23 – 24  kwietnia 2020 roku

III – IV sesja ( czwartek – piątek ) – 07  – 08 maja 2020 roku

V – VI sesja ( czwartek – piątek ) – 21 – 22  maja 2020 roku

VII – VIII sesja ( poniedziałek – wtorek ) –  01 – 02 czerwca 2020 roku

IX – X sesja ( czwartek – piątek ) – 18 – 19  czerwca 2020 roku

XI sesja( piątek ) – 26  czerwca 2020 roku

Cena:

Opłata za AKADEMIĘ wynosi 3 590, 00 PLN netto + 23 % VAT
i obejmuje:

 • udział w AKADEMII – 77 godzin dydaktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały piśmiennicze,
 • przerwy kawowe( ciasteczka konferencyjne, kawa, herbata, woda)
 • lunch
 • Imienny CERTYFIKAT potwierdzające udział w AKADEMII
 • Dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych na terenie Centrum WPP.

Przy oświadczeniu, iż AKADEMIA finansowana jest ze środków publicznych, cena bez podatku VAT

Istnieje możliwość płatności za AKADEMIĘ w III ratach:

 • I rata – 1.200,00 PLN + 23% VAT   – do 16.04. 2020r.
 • II rata – 1.200,00 PLN + 23% VAT – do 21.05. 2020r.
 • III rata – 1.200,00 PLN + 23% VAT – do 17.06.2020r.

POBIERZ OFERTĘ

Kontakt:

IWONA ORKISZ

tel. 71/356 50 89

email: szkolenia@otrek.com.pl

I sesja  - PODSTAWOWE REGULACJE I  PROCEDURY Z ZAKRESU STOSUNKU PRACY


 1. Umowy o pracę. 1. Nawiązanie stosunku pracy oraz podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika:

  • umowy o pracę a umowy cywilnoprawne (różnice, forma umowy),

  • umowy o pracę i ich rodzaje (na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na okres próbny, na zastępstwo),

  • składniki umowy o pracę (forma umowy, zapisy w umowie, treść informacji, forma informacji).

 1. Zmiana warunków pracy i płacy (art. 42 ustawy kodeks pracy):

  • zmiana warunków wynagrodzenia,

  • dodatek wyrównawczy,

  • powierzenie innej pracy a wynagrodzenie.

 1. Rozwiązanie stosunku pracy:

  • czynności prawne jednostronne i dwustronne,

  • składanie oświadczeń woli i uchylenie się od skutków złożonego oświadczenia woli,

  • porozumienie stron,

  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (procedura, przyczyny),

  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (procedura, przyczyny),

  • rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu na jaki została zawarta,

  • rozwiązanie umowy o pracę z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,

  • wygaśnięcie umowy o pracę,

  • szczególna ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę (wiek przedemerytalny, art. 32 ustawy o związkach zawodowych, art. 13 ustawy o społecznej inspekcji pracy),

  • świadectwa pracy.

 1. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium RP z państwa będącego


        członkiem UE. 1. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy.

 2. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę.

 3. Prowadzenie dokumentacji ze stosunku pracy.

 4. Dyskryminacja i mobbing:

  • dyskryminacja w zatrudnieniu,

  • zasada równego traktowania w zatrudnieniu,
2 . Odpowiedzialność porządkowa pracownika:

  • rodzaje kar porządkowych,

  • forma nałożenia kary,

  • wysłuchanie pracownika,

  • przedawnienie i zatarcie ukarania.
3. Urlopy pracownicze: 1. Urlopy wypoczynkowe:

  • nabywania prawa do urlopu (pierwszy urlop a urlopy kolejne),

  • ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego,

  • zasady udzielania urlopu, zasada proporcjonalności, urlop w wymiarze godzinowym,

  • urlop osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy,

  • plan urlopów,

  • urlop zaległy i na żądanie.

 1. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 2. Udzielanie zwolnień od pracy.


4. Prawa i obowiązki pracownika. 1. Powstrzymanie się od wykonywania pracy (art. 210 ustawy kodeks pracy),

 2. Obowiązki pracownika (art. 211 ustawy kodeks pracy).


5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych: • obowiązki po stronie pracodawcy warunkujące zatrudnienie osób niepełnosprawnych,

 • szczególne uregulowania dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych,

 • urlopy dodatkowe osób niepełnosprawnych.


 


II  sesja –  CZAS PRACY, obliczanie czasu pracy 1. Pojęcie czasu pracy i inne:

  • doba pracownicza a doba astronomiczna,

  • norma czasu pracy,

  • obliczanie wymiaru czasu pracy,

  • ustalanie rozkładów czasu pracy,

  • okresy rozliczeniowe,

  • przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy.

  • systemy czasu pracy.

 1. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych oraz zasady i warunki takiej pracy.

  • praca w dobowych godzinach nadliczbowych i jej rekompensata,

  • praca w średniotygodniowych godzinach nadliczbowych i jej rekompensata,

  • praca w szóstym dniu i jej rekompensata,

  • ograniczenia zatrudniania w godzinach nadliczbowych.

 1. Praca w niedziele, święta oraz rekompensowanie przepracowanych w tym czasie godzin pracy,

  • dopuszczalność pracy w niedzielę i zasady jej rekompensowania.

 1. Zatrudnienie w porze nocnej i ograniczenia.

 2. Pozostawanie w gotowości do pracy, czas przestoju, czas podróży służbowej, dyżury i przerwy
  w pracy.

 3. Ewidencja czasu pracy.


 


III sesja  - TECHNIKI, METODY I NARZĘDZIA SPORZĄDZANIA LISTY PŁAC


 


1. Charakterystyka elementów składowych listy płac:

  • Składniki wynagrodzenia ( nadgodziny, dodatek funkcyjny, premia, stażowe).

  • Zasady obliczania zwolnień lekarskich

  • Odliczenia od dochodu ( składki ubezpieczenia społecznego, koszty uzyskania przychodów)

  • Składka zdrowotna.

  • Podatek dochodowy

  • Kwota wolna od podatku.

  • Potrącenia w liście płac( np. ubezpieczenie dobrowolne, alimenty, itp.)
2. Obliczanie listy płac na przykładach przy wykorzystaniu programu komputerowego:

  • Wprowadzenie danych osobowych nowego pracownika do programu

  • Wprowadzenie danych płacowych nowego pracownika

  • Wydruk listy płac
 


IV  sesja –  WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ


 1. Struktura wynagrodzenia i formy płac: 1. Zasady kształtowania systemu wynagrodzeń.

 2. Struktura efektywnego wynagrodzenia - składniki z jakich powinna być ukształtowana płaca

 3. Formy wynagrodzeń  i sposób powiązania nakładu pracy z poziomem otrzymywanej płacy


2. Wartościowanie pracy: 1. Wartościowanie pracy jako narzędzie wyznaczanie stałej części wynagrodzeń, weryfikacja tabeli płac zasadniczych.


3. System płac zmiennych i system premiowania: 1. System płac zmiennych uzależnionych od terminowości, efektów pracy grupowej
  i indywidualnej, realizacji planowych kosztów i jakości realizowanych zadań (kryteriów oceny)


 


4. System oceny pracowniczej i ocena skuteczności systemu płac: 1. System ocen pracowniczych - narzędzie podziału środków finansowych na premie indywidualne i grupowe: kryteria i skala oceny, arkusz oceny, rozmowa oceniająca, budowa tabel premiowych wartościowanie pracy.


 


V  sesja - ORGANIZACJA PRACY DZIAŁU KADR I PŁAC


 


1. Cele i zadania działu kadr i płac w firmie w aspekcie realizacji polityki personalnej
i struktury płac. 1. Zasady przygotowania i przeprowadzenia procesu  rekrutacji pracowników mające bezpośredni wpływ na  prawidłowy dobór kadr : • określenie kryteriów doboru kadr,

 • sprecyzowanie zadań do wykonania,

 • wybór ścieżek dystrybucji ogłoszenia ,

 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej .


2. Definiowanie poszczególnych dokumentów z zakresu: 1. Kadr: • Akta osobowe ,

 • Karty czasu pracy, 1. Płac: • Karty urlopowe,

 • Karty wynagrodzeń 1. Dokumentacja i procedury związane z przyjęciem do pracy pracownika

 2. Dokumentacja i procedury przyjęcia pracownika z/do innej firmy

 3. Prowadzenie rejestrów osób zatrudnionych

 4. Prowadzenie dokumentacji związane z uprawnieniami rodzicielskimi pracownika.


3. Praktyczne warsztaty wypełniania dokumentacji kadrowo- płacowej .


4. Obowiązki pracodawcy  realizowane poprzez dział kadr i płac w okresie zatrudnienia pracownika: • monitorowanie przebiegu zatrudnienia,

 • obowiązki wynikające z prawa pracy,

 • uprawnienia pracownicze nabywane wraz ze stażem pracy – okresy zaliczane do stażu.


5. Zasady postępowania w przypadku zastosowania wobec pracownika kar porządkowych


 


VI sesja – OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC URZĘDU SKARBOWEGO Z TYT. PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH


 


1. Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych: 1. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.

 2. Przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu (w tym przychody osób zagranicznych    przebywających czasowo na   terytorium  RP –  tzw. ograniczony obowiązek podatkowy):

  • ze stosunku pracy i pokrewne,

  • z działalności wykonywanej osobiście,

  • z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,

  • z innych źródeł.

 1. Przychody (dochody) zwolnione od podatku – tzw. zwolnienia przedmiotowe.

 2. Pobór miesięcznych zaliczek na podatek oraz podatku, od wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz
  z innych tytułów (np. umowy: zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie itp. oraz z tyt. przynależności do rad nadzorczych, pełnienia obowiązków społ. Itp.) z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, kwoty   zmniejszającej zaliczkę na podatek oraz kosztów uzyskania przychodów:

 3. Roczne obliczenie podatku (PIT-40) podatnikom – pracownikom


6.Rodzaje formularzy podatkowych oraz zasady ich sporządzania i terminy przekazywania do urzędów skarbowych oraz podatnikom.


2. Obowiązki i uprawnienia podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych: 1. Rodzaje, terminy i zasady wypełniania formularzy podatkowych składanych przez podatników
  w tym:

  • zeznań i załączników do tych zeznań,

  • deklaracji na zaliczki miesięczne i zryczałtowany podatek,

 1. Wspólne opodatkowanie małżonków.

 2. Opodatkowanie dochodów:

  • w przypadku rozwodu, separacji oraz rozdzielności majątkowej (intercyza),

  • osób samotnie wychowujących dzieci i dochodów małoletnich dzieci,

  • kapitałowych (m.in. ze sprzedaży akcji i udziałów),

  • zagranicznych uzyskiwanych przez podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium RP.

 1. Limity i zasady korzystania z: • odliczeń: od dochodu – tzw. odliczenia,

 • odliczeń od podatku – tzw. ulgi podatkowe,

 • odliczeń od przychodu – koszty uzyskania przychodów,

 • zwolnień podatkowych (przychody i dochody  nie uwzględniane przy opodatkowaniu).


 


III. Ostatnie najistotniejsze zmiany w przepisach ordynacji podatkowej oraz innych przepisach, które mają wpływ na podatek dochodowy od osób fizycznych: 1. Interpretacje podatkowe wydawane przez terenowe Biura Krajowej Informacji Podatkowej

 2. Zmniejszenie odpowiedzialności podatnika oraz zwiększenie odpowiedzialności płatnika z tyt. zaniżenia lub niepobrania podatku.


 


VII sesja -   ZAŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH


 1. Obowiązek, cel tworzenia przeznaczenia ZFŚS • obowiązek tworzenia funduszu –pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników i średni pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników na wniosek związku.

 • swoboda wyboru między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych – pracodawcy do 50 pracowników, zatrudniający poniżej 50 pracowników.

 • kto i na jakich warunkach może odstąpić od tworzenia ZFŚS

 • udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zakres ingerencji).

 • obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi.

 • definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania.

 • dofinansowanie obiektów socjalnych.

 • tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego


2. ZFŚS w kontekście przepisów RODO – dokumentacja • Komisja ZFŚS a przepisy o ochronie danych.

 • Dokumentacja ZFŚS a RODO – dane pracownika, dane i PIT małżonka, dzieci, dane z dokumentacji medycznych itp. – nie żądaj za dużo danych od pracownika.

 • Sytuacja życiowa osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO

 • prowadzenie działalności socjalnej w świetle unijnego rozporządzenia RODO, z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących po 4.05.2019

 • obowiązek informacyjny

 • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych

 • czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów

 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny

 • stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione

 • czy można wypłacić świadczenie bez potwierdzenia przez pracownika sytuacji życiowej?

 • program 500+ a badanie sytuacji życiowej

 • zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych w RODO po zmianach w kodeksie pracy


3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS • osoby uprawnione na mocy regulaminu

 • osoby na urlopach bezpłatnych , wychowawczych i macierzyńskich

 • katalog ustawowy (pracownicy i renciści, członkowie rodzin)

 • czy różnicować świadczenia między pracownikami a emerytami

 • ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników


4. Wysokość odpisów podstawowych na ZFŚS w 2019 • zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych.

 • kiedy istnieje możliwość jego kształtowania, rezygnacji z tworzenia Funduszu i wypłacania świadczenia urlopowego

 • statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty.

 • naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja.

 • naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września.

 • korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia.


5. Zasady tworzenia komisji socjalnych oraz tworzenie regulaminu socjalnego. • udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zakres ingerencji).

 • regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe).

 • komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja).

 • rozpoznanie potrzeb socjalnych załogi – tworzenie preliminarza socjalnego

 • budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu

 • ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZFŚS.

 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.

 • definicja rodziny w regulaminie socjalnym ZFŚS.

 • kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp).

 • weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego).

 • dokumentacja przyznanej pomocy.

 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.

 • ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego).


6. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych. • katalog ustawowy (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin).

 • osoby uprawnione na mocy regulaminu.

 • czy można różnicować świadczenia między pracownikami


 


7. Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych. • nowe limity zwolnień wypłat z ZFŚS wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby

 • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.

 • zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.

 • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów.

 • ulgi z tytułu zapomóg.


 


8. Rodzaje świadczeń, różnicowanie według kryterium socjalnego • rodzaje świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich różnicowanie według kryterium socjalnego.

 • paczki dla dzieci.

 • karnety do klubu fitness.

 • organizacja wycieczek i imprez zbiorowych, integracyjnych ze środków funduszu.

 • pożyczki na cele mieszkaniowe – wzory umów, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontekście art. 91 Kodeksu pracy, dochodzenie roszczeń przez pracodawcę.

 • świadczenia na rzecz emerytów i rencistów.

 • dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów

 • wyjście do kina, teatru, opery


9. Rezygnacja z tworzenia funduszu, niższe odpisy • rezygnacja z tworzenia ZFŚS przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów na fundusz socjalny.

 • zmiana aktów wewnątrzzakładowych (regulaminów , układów zbiorowych pracy).

 • rola związków zawodowych.

 • informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia.


10. Egzekucja ze świadczeń socjalnych • Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności.

 • Pełne czy ograniczone potrącenia.

 • Współpraca z organem egzekucyjnym


11. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną • odpowiedzialność związana z działalnością socjalną (analiza przypadków)

 • orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych


VIII sesja – OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


  1. Zasady zgłaszania płatnika składek i pracowników

 2. Terminy przekazywania dokumentów zgłoszeniowych

 3. Korekta dokumentów zgłoszeniowych

 4. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

 5. Zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP

 6. Omówienie dokumentów rozliczeniowych

 7. Terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych

 8. Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych

 9. Oznaczenie dokumentów płatniczych

 10. Najczęściej popełniane błędy płatników składek

 11. Wyłączenia


  


IX sesja – OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK  9.02.002 – warsztaty komputerowe


1. Instalacja Programu 9.02.002  oraz aktualizacji 


2. Pobranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS oraz szczegółowe omówienie: • komponenty programu Płatnik,

 • kartoteka Płatnika,

 • kartoteka ubezpieczonego.


3. Tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych: • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych,

 • tworzenie dokumentów rozliczeniowych,

 • przygotowanie dokumentów do wysyłki,

 • pobieranie i potwierdzenie wysyłki.


4. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w celu wyeliminowania błędów podanych przez ZUS.


5. Tworzenie informacji dla osoby ubezpieczonej : • tworzenie informacji miesięcznej,

 • tworzenie informacji rocznej.


5. Omówienie nowych ułatwień w programie Płatnik, w tym m. in.: • automatyczne tworzenie wyrejestrowania członków rodziny ZUS ZCNA, w przypadku wyrejestrowania (ZUS ZWUA) osoby ubezpieczonej lub płatnika składek ZUS ZWPA, za zgodą użytkownika programu Płatnik,

 • automatyczne wybieranie członków rodziny, którzy ukończyli 26 rok życia wraz
  z możliwością utworzenia dla nich dokumentów wyrejestrowujących,

 • wymuszanie korekty raportów ZUS RCA, w przypadku zmiany stopy procentowej na ZUS DRA – dotychczasowa procedura wymuszała ręczną korektę co było przyczyną wielu błędów,

 • przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygowanych, a nie wszystkich,

 • warunkowe przekazanie do ZUS dokumentów, np. z błędami, w celu zachowania terminów.


6. Ćwiczenia.


  


X sesja  - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI ( RODO) 1. Przedmiot i cele RODO.

 2. Materialny i terytorialny zakres stosowania.

 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

 4. Zgodność przetwarzania z prawem, warunki wyrażania zgody.

 5. Przetwarzanie poszczególnych kategorii danych osobowych.

 6. Informacje i dostęp do danych osobowych.

 7. Klauzula informacyjna

 8. Sprostowanie i usuwanie danych.

 9. Administrator i podmiot przetwarzający.

 10. Bezpieczeństwo danych osobowych.

 11. Naruszenia danych osobowych.

 12. Inspektor ochrony danych, zadania i kompetencje.

 13. Kodeks postępowania i certyfikacja.


 


XI sesja - UPRAWNIENIA EMERYTALNE I RENTOWE


  1. Warunki przyznania emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 2. Kapitał początkowy.

 3. Warunki przyznania renty z tyt. niezdolności do pracy, szkoleniowej i renty rodzinnej.

 4. Orzekanie niezdolności do pracy.

 5. Zasady ponownego ustalania emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 6. Zasady zarobkowania do świadczeń emerytalno-rentowych.

 7. Waloryzacja emerytur i rent.

 8. Dodatki do emerytur i rent.

 9. Postepowanie w sprawach przyznawania emerytur i rent.

 10. Obowiązki pracodawcy w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.

 11. Zasiłek pogrzebowy.


  

Dane zostały dodane pomyślnie
imię i nazwisko*
Stanowisko*
Podaj imię
Podaj nazwisko
Dodaj osobę
Nazwa firmy*
Osoba do kontaktu*
Podaj firmę
Podaj osobę kontaktową
adres*
Podaj adres
telefon*
e-mail*
Podaj telefon
Podaj email
Niepoprawny adres email
Zaakceptuj regulamin
Prześlij