O projekcie

Projekt

 

„KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” 

 realizowany w cyklach 14 - dniowych szkoleń modułowych w okresie

od maja 2017 do lutego 2019 roku

 

Bezpłatne szkolenia adresowane są do pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi jak również do przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia. W szkoleniach tych mogą także uczestniczyć pracownicy, którzy łączą funkcje stricte zdrowotne z funkcjami administracyjnymi i zarządczymi, np. ordynator oddziału czy też pielęgniarka przełożona, pod warunkiem że na danym stanowisku rzeczywiście realizowane są funkcje administracyjne, zarządcze, organizacyjne lub kierownicze.

Oferowany cykl szkoleń ma interdyscyplinarny charakter i obejmuje między innymi takie moduły merytoryczne jak:

 • podstawy organizacji zarządzania w podmiotach ochrony zdrowia – 16 h,

 • zarządzanie finansami z elementami analizy finansowej podmiotu ochrony zdrowia – 8h,

 • budżetowanie i controlling - efektywne gospodarowanie podmiotem ochrony zdrowia – 8h,

 • audyt wewnętrzny jako podstawa analizy organizacyjno-ekonomicznej i finansowej podmiotu ochrony zdrowia – 16h,

 • zarządzanie zasobami ludzkimi podmiotu ochrony zdrowia, proces, kierunki zmian, zasada równości szans i niedyskryminacji oraz przykłady dobrych praktyk- 8h,

 • komunikacja interpersonalna w podmiocie ochrony zdrowia – 4h, 

 • porozumiewanie się z pacjentem, jego rodziną i współpracownikami - tworzenie wizerunku podmiotu ochrony zdrowia poprzez profesjonalną obsługę pacjentów – 4h,

 • ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w podmiotach ochrony zdrowia – 8h,

 • audyt wewnętrzny systemu zarządzania jakością w podmiotach ochrony zdrowia – 4h,

 • warsztaty komputerowe – analiza podmiotu ochrony zdrowia z wykorzystaniem  MS Excel – 8h,

 • działania antykorupcyjne w  podmiotach ochrony zdrowia – 4h,

 • ocena technologii medycznych (HTA) – 16h,

 • seminarium podsumowujące i egzamin końcowy – 8h.

 

W celu zapewnienia skuteczności procesu nauczania oraz komfortu w czasie realizowanych zajęć organizator zapewnia uczestnikom najlepszych i doświadczonych trenerów, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia dla części uczestników mieszkających poza miejscem realizacji szkolenia.

Więcej informacji i kontakt,  pod numerem telefonów  (+48/71) 356-50 89 ; 356 50 90 ; 356 50 91fax (+48/71) 356 50 90 lub e-mail projekty@otrek.com.pl; szkolenia@otrek.com.pl    


Realizowane na zamówienie Ministerstwa Zdrowia -

przez Dolnośląską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju w partnerstwie z OTREK Training and Consulting Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu

w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16)

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony