Agencja zatrudnienia-nowelizacja ustawy o pracownikach tymczasowych, zmiany wchodzące w życie 1 czerwca 2017 roku
Termin
Miejsce Centrum kkonferencyjne WPP
ul. Fabryczna 10, Wrocław
Cena 590 zł netto +23% VAT
Wykładowcy
Trener "OTREK", pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Opolskiego.Zajmuje się m.in. z zagadnieniami związanymi z prawną ochroną pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, czasem pracy i odpoczynku kierowców. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, czasu pracy, czasu pracy kierowców oraz mobbingu.

 

Cele szkolenia:

 

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami zatrudniania pracowników tymczasowych. Omówione zostaną m.in. szczegółowe obowiązki i uprawnienia poszczególnych podmiotów pracy tymczasowej, prawidłowe konstruowanie umów dotyczących pracy tymczasowej (umowa z pracownikiem tymczasowym i pracodawcą użytkownikiem) oraz udzielania urlopów pracownikom tymczasowym oraz inne kwestie, istotne z punktu widzenia osób pracujących w tej branży.


Do udziału zapraszamy:

 

Właściciele Agencji Zatrudnienia, osoby i firmy chcące prowadzić Agencję Zatrudnienia, pracownicy i osoby rozliczające pracowników Agencji Zatrudnienia, działy kadrowe lub personalne zajmujące się pracownikami tymczasowymi.

 

Metody szkoleniowe:

 

• Wykład
• Dyskusje
• Prezentacja

 

Cena:


Opłata za udział w szkoleniu wynosi 590, 00 PLN + 23% VAT i obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, poczęstunek.

 


Opiekun szkolenia:

 

Katarzyna Aleksandrowicz

tel.: 71/ 356 50-89

email: szkolenia2@otrek.com.pl

 

pobierz ofertę;

I. Podstawy funkcjonowania Agencji Zatrudnienia


1. Agencja Zatrudnienia - charakterystyka, zasady działania, korzyści dla firm i pracowników.


2. Podstawy prawne działania Agencji Zatrudnienia


• Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
• Ustawa o zatrudnienia pracowników tymczasowych,
• Kodeks Pracy
• Inne akty prawne


3. Usługi oferowane przez agencje zatrudnienia i ich charakterystyka.


• Agencja Zatrudnienia
• Pośrednictwo Pracy
• Doradztwo Personalne
• Poradnictwo Zawodowe
• Praca Tymczasowa
• Inne formy wykonywania zadań Agencji Zatrudnienia


4. Jak założyć agencję zatrudnienia.


• Wymagania ustawowe
• Składanie wniosku o wpis do rejestru
• Rejestry prowadzone przez Marszalka Województwa
• Rola Wojewódzkich Urzędów Pracy


5. Wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia


• prowadzenie rejestru,
• zgłaszanie zmiany w rejestrze,
• powody wykreślanie z rejestru,
• zasady funkcjonowania podmiotu zagranicznego w ramach Agencji Zatrudnienia


6. Pozostałe obowiązki spoczywające na Agencji Zatrudnienia


• brak zaległości w daninach publicznoprawnych,
• niekaralność za przestępstwa lub wykroczenia,
• przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
• brak otwarcia likwidacji lub ogłoszenia o upadłości,


7. Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 01.06.2017 r.


• rozszerzenie katalogu podmiotów wpisywanych do rejestru agencji zatrudnienia
• przywrócenie obowiązku podania adresu podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia oraz posiadania lokalu
• wprowadzenie okres 3 lat karencji dla podmiotu wykreślonego z rejestru
• nowe obowiązki agencji zatrudnienia w zakresie kierowania do pracy cudzoziemca
• zmiany w zakresie wykroczeń dotyczących agencji zatrudnienia

 

II. Agencje Pracy Tymczasowej


1. Wyjaśnienie pojęć : pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik, agencja pracy tymczasowej.
2. Niezbędne uzgodnienia pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej przed zatrudnieniem pracownika tymczasowego,
3. Zasady zatrudniania przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych - zasady i obowiązki
4. Zatrudnianie pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę - wymagania formalne i dobre praktyki
5. Obowiązki spoczywające na pracodawcy użytkowniku,
6. Wymogi formalne dotyczące Agencji Pracy Tymczasowej
7. Wspólne relacje pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a Agencją Pracy Tymczasowej,
8. Wydawanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych,
9. Zasady równego traktowania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych. ,
10. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej przez pracowników tymczasowych,
11. Rozwiązywanie umów o pracę oraz wydawanie świadectw pracy dotyczące pracowników tymczasowych.

 

III. Zmiany w ustawie o pracownikach tymczasowych


1. Nowe ustalenia dotyczące umów cywilnoprawnych
2. Zmiany w ograniczaniu zatrudniania pracowników tymczasowych - pracownicy ochrony
3. Wprowadzenie nowych uzgodnień pomiędzy agencją zatrudnienia, a pracodawcą użytkownikiem
4. Zmiana w ograniczania zatrudniania pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
5. Przekazywanie informacji dla pracownika tymczasowego w terminie 7 dni od zawarcia umowy o pracę
6. Nowe ewidencje prowadzone przez pracodawcę użytkownika i obowiązki z tego wnikające
7. Nowy sposób wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na rzecz pracownika tymczasowego,
8. Świadectwo pracy - nowe regulacje i obowiązki Agencji Zatrudnienia
9. Maksymalny okres wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika - 18-36 miesięcy oraz okresy przerw w zatrudnianiu po wykorzystaniu tego wymiaru
10. Przedłużenie umowy z pracownicą tymczasową w ciąży do dnia porodu
11. Nowe obowiązki dotyczące potwierdzania okresu wykonywania umów cywilnoprawnych
12. Kary nakładane na agencję zatrudniania - zmiana sposobu karania oraz wprowadzenie nowych wykroczeń, w tym kary za zatrudnianie pracowników tymczasowych u tych samych pracodawców użytkowników poza ustalone limity czasowe.
13. Nowe wykroczenia dotyczące pracodawców użytkowników

 

IV. Odpowiedzialność Agencji Zatrudnienia


1. Odpowiedzialność cywilnoprawna
2. Odpowiedzialność administracyjnoprawna
3. Kontrole prowadzone przez służby Marszałka Województwa
4. Kontrole dokonywane przez Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych
5. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

 

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu:

Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to zł netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: 0% wartości szkolenia.
Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony