Zatrudnianie i powierzanie pracy zarobkowej cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 roku
Termin
Miejsce Centrum Konferencyjne WPP
ul.Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Cena 590 zł netto +23% VAT
Wykładowcy
Trener "OTREK", pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Opolskiego.Zajmuje się m.in. z zagadnieniami związanymi z prawną ochroną pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, czasem pracy i odpoczynku kierowców. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, czasu pracy, czasu pracy kierowców oraz mobbingu.

 

Cel:

 

Głównym celem szkolenia jest zdobycie i poszerzenie wiedzy związanej
z zatrudnianiem i powierzaniem pracy zarobkowej cudzoziemcom (zarówno z UE, jak i spoza UE) zgodnie z przepisami unijnymi i znowelizowanym prawem polskim. Podczas szkolenia przedstawione zostaną ogólne zasady pobytu i warunki wjazdu obcokrajowców na terytorium RP. Omówiona zostanie problematyka zatrudnienia cudzoziemców z Ukrainy.

 

Adresaci:

 

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac, właścicieli firm, jak i biur rachunkowych chcących zatrudnić cudzoziemców.

 

Korzyści:

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli na odpowiednie postępowanie z cudzoziemcami zamierzającymi podjąć zatrudnienie bądź pracującymi na terytorium Polski.

 

Metodyka:

 

• indywidualne konsultacje,
• warsztaty,
• najczęstsze naruszenia, błędy,
• aktualne stanowiska, interpretacje, orzecznictwo

 

Cena:

 

Opłata za szkolenie wynosi 590, 00 PLN netto + 23 % VAT i obejmuje:

  • udział w szkoleniu - 6 godzin dydaktycznych,
  • materiały szkoleniowe,
  • materiały piśmiennicze,
  • przerwy kawowe, lunch
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia

 

Przy oświadczeniu, iż szkolenie finansowane jest ze środków publicznych, cena bez podatku VAT

 

 

Kontakt:

 

Katarzyna Aleksandrowicz

tel. 71/356 50 89

email:szkolenia2@otrek.com.pl

pobierz ofertę


1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

 

 

• cudzoziemcy nie wymagający zezwolenia na pracę,
• cudzoziemcy obowiązania do posiadania zezwoleń na pracę,
• cudzoziemcy zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

 

2. System zezwoleń na pobyt i wykonywanie pracy obowiązujący w ramach UE

 

• uchodźcy,
• rezydenci,
• zgody na pobyt,
• obywatele państw zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
• współmałżonkowie i ich rodziny - zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę,

 

3. Cudzoziemcy, którzy musza posiadać zezwolenie na pracę i prawo pobytu

 

• system wizowy - prawo pobytu,
• rodzaje wiz,
• zezwolenia na pracę,
• przedłużenie pobytu,
• zezwolenie na pobyt czasowy,

 

4. Wizy krajowe z strefy Schengen,

 

• wizy pobytowe,
• ruch bezwizowy,
• porozumienia o ruchu bezwizowym z innymi państwami,

 

5. Obowiązek posiadania zezwolenia na pracę

 

• zezwolenia typu A, B, C, D i E
• wyjątki od obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
• Karta Polaka,

 

6. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

 

• warunki wynikające ze stosowania oświadczeń,
• rola Powiatowych Urzędów Pracy w systemie rejestracji oświadczeń,
• konsekwencje nieprawidłowości przy procedurze związanej z oświadczeniami dla cudzoziemca i pracodawcy,

 

7. Zezwolenia na pracę

 

• warunki uzyskania zezwoleń na pracę,
• konsekwencje nieprawidłowości przy procedurze związanej z zezwoleniami na pracę dla cudzoziemca i pracodawcy,
• procedura wydawania zezwoleń na pracę,
• obowiązki pracodawcy/zleceniodawcy,
• jednolite zezwolenia na pobyt i wykonywanie pracy,
• zmiany treści zezwoleń,
• odmowa wydania, uchylenie zezwolenia na pracę,

 

8. Delegowanie pracowników do Polski z Polski do innych państw

 

• wymogi jakie musza spełnić podmioty delegujące pracowników na teren RP,
• konsekwencje naruszenia norm dotyczących delegowania pracowników na teren RP,
• wyłączenia z przepisów ustawy o delegowaniu pracowników,
• odpowiedzialność solidarna,
• delegacja, a delegowanie,

 

9. Projektowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

 

• nowe definicje wykonywania pracy, wynagrodzenia,
• nowe wykroczenia,
• zezwolenia na pracę krótkoterminową i sezonową,

 

 

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu:

Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to zł netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: 0% wartości szkolenia.
Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony